strzałka do góry na główną
herb Polskilogo ckziu w brodnicy

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w BrodnicyWyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji do technikum po szkole podstawowej i gimnazjum dostępne na tablicach informacyjnych w szkole na ulicy Mazurskiej.

Nabór do OHP - kształcenie, rozwój osobisty i zawodowy

Ochotnicze Hufce Pracy są instytucją państwową, której misją jest wspieranie młodzieży na drodze jej społecznego, zawodowego i emocjonalnego rozwoju. OHP umożliwia młodzieży mającej problemy edukacyjne kontynuowanie nauki w połączeniu z wykonywaniem pracy, za którą otrzymuje się wynagrodzenie. Kształcenie i egzaminy są bezpłatne.

Proces wychowawczy w OHP jest realizowany poprzez objęcie młodzieży programami profilaktycznymi, edukacyjnymi i resocjalizacyjnymi. Celem Hufców Pracy jest wygaszanie destruktywnych postaw i nawyków oraz budowanie postawy prospołecznej oraz poczucia indywidualnej wartości i godności.

Klasy VII i VIII skierowane są do osób, które ukończyły 15 lat oraz VI klasę szkoły podstawowej, mają opóźnienie szkolne oraz stosowną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. Młodzież realizuje przyuczenie do wykonywania określonej pracy, w charakterze młodocianego pracownika. Nauka trwa 22 miesiące i kończy się egzaminem sprawdzającym.

Do OHP przyjmowani są też uczniowie trzyletniej Szkoły Branżowej I Stopnia. Młodzież realizuje naukę zawodu w charakterze pracownika młodocianego, edukacja trwa 36 miesięcy i zakończona jest egzaminem zawodowym organizowanym przez okręgową izbę egzaminacyjną lub izby rzemieślnicze.

Dla młodzieży w wieku 15-18, która ukończyła gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową a nie chce realizować obowiązku nauki w szkole, jest możliwość zdobycia zawodu w formie rzemieślniczej nauki zawodu. Jest to dopuszczona prawnie forma realizacji obowiązku nauki i nabywania kwalifikacji zawodowych polegająca na zdobywaniu teoretycznej wiedzy zawodowej w formie kursowej, a praktycznego przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem. Trwa ona trzy lata i zakończona jest egzaminem zawodowym.

 

Ochotnicze Hufce Pracy zapewniają:

• wsparcie w zakresie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych poprzez objęcie każdego uczestnika opieką wychowawcy

• usługi doradcy zawodowego OHP badającego predyspozycje zawodowe

• pomoc w podjęciu praktycznej nauki zawodu – wybór pracodawcy, załatwienie wszelkich formalności (m. in. przygotowanie umowy)

• ofertę zagospodarowania czasu wolnego oraz warunki do rozwijania zainteresowań, tj. koła zainteresowań, wycieczki krajowe i zagraniczne, zajęcia sportowe

• monitorowanie postępów w nauce

• w przypadku kłopotów w nauce - organizowanie zajęć wyrównawczych

• zdobywanie nowych, dodatkowych zawodów, uprawnień i kwalifikacji w ramach realizacji projektów europejskich

• usługi Punktu Pośrednictwa Pracy oraz Młodzieżowego Centrum Kariery

 

W województwie kujawsko-pomorskim OHP dysponuje także dwiema jednostkami stacjonarnymi w Toruniu i Grudziądzu. Posiadają one internaty, w których młodzież jest zakwaterowana i znajduje się pod całodobową opieką kadry pedagogicznej. Dla młodzieży spełniającej kryteria przyjęcia do internatu zakwaterowanie oraz wyżywienie jest nieodpłatne, a proces nauki przebiega w systemie od poniedziałku do piątku. Do ośrodków stacjonarnych przyjmowana jest młodzież w wieku 15-18 lat, która ukończyła przynajmniej szósta klasę szkoły podstawowej.

 

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Hufca Pracy:

ul. Przykop 57/6 w Brodnicy, tel. 56 49 40 163,

pon.-pt. w godz. 7.45-18.00

Staże zagraniczne

Rok szkolny dobiegł końca. Zaczyna się czas wakacyjnych przygód. Na jedną z nich wybierają się uczniowie technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy. Dzięki funduszom unijnym, pozyskanym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dwie grupy uczniów CKZiU będą w lipcu odbywać trzytygodniowe staże zawodowe w Walencji i Lizbonie.

W lutym br. uczniowie CKZiU rozpoczęli realizację projektu pod nazwą „Praktyka najlepszą nauką ! - Europejskie staże zawodowe”. Wówczas do Lizbony wyjechała pierwsza grupa młodzieży – uczniowie Technikum Informatycznego. Uczniowie  Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych to kolejna z pięciu grup, które skorzystają z takiej formy stażu. Oprócz doświadczeń, związanych ściśle z gastronomią, uczniowie zdobędą bardzo cenne i poszukiwane przez pracodawców doświadczenie pracy w zespole międzynarodowym. Oczywiście stażom towarzyszyć będą liczne atrakcje kulturowe przygotowane przez naszych partnerów z Hiszpanii i Portugalii. Opiekunami grup będą: w Lizbonie pani Alicja Rumińska, natomiast w Walencji pan Arkadiusz Nagórski. Przygotowaniem wyjazdów zajmuje się koordynator projektu, pan Mirosław Wołojewicz.

WAKACJE!

Uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego 2018/2019 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy odbyły się 19 czerwca br. w dwóch turach.

Najpierw o godzinie 8.00 w auli szkolnej zebrali się absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Szkoły Policealnej dla Dorosłych. W tej uroczystości uczestniczyli przedstawiciele biur poselskich Posłów na Sejm RP, Zbigniewa Sosnowskiego oraz Pawła Szramki; przedstawiciele władz powiatu i miasta, delegacje Cechu Rzemiosł Różnych w Brodnicy, komendant OHP w Brodnicy oraz lokalni pracodawcy.

Ze szkołą pożegnali się uczniowie ośmiu klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej:

III a – wychowawca p. Krzysztof Suchorab

III b wychowawca p. Marcin Nowatkowski

III c – wychowawca p. Dorota Katolicka

III d – wychowawca p. Irena Grzeszkiewicz

III e – wychowawca p. Aleksandra Roznerska

III f – wychowawca p. Wiesława Wróblewska

III g – wychowawca p. Anna Michalska

III h – wychowawca p. Arkadiusz Nagórski

 

Szkołę ukończyli też słuchacze Gimnazjum dla Dorosłych oraz Szkoły Podstawowej dla Dorosłych oraz słuchacze Szkoły Policealnej dla Dorosłych.

III a GdD – wychowawca p. Dorota Wojnowska

III b GdD – wychowawca p. Agnieszka Żbikowska

VIII SPdD – wychowawca p. Justyna Kaniecka

II TUK – opiekun p. Paula Skaralewicz

II TA – opiekun p. Jolanta Mączkowska

 

Najlepsi uczniowie – wyróżniający się w różnych dziedzinach - otrzymali nagrody. W Zasadniczej Szkole Zawodowej za bardzo dobre wyniki w nauce nagrodzono Bartłomieja Kozerskiego (średnia 4,77) oraz Karolinę Cieślak (średnia 4,77). Nagrody ufundowali Starosta Brodnicki oraz Przewodniczący Rady Powiatu.

Za stuprocentową frekwencję nagrody ufundowane przez Posłów na Sejm RP odebrali: Łukasz Fuks oraz Maria Banasik.

Wielu absolwentów odebrało nagrody ufundowane przez placówki zajmujące się kształceniem zawodowym. Cech Rzemiosł Różnych nagrodził: Krystiana Liszewskiego, Jakuba Wolentarskiego, Eryka Zdrojewskiego, Mateusza Kaźmierczaka. Ochotniczy Hufiec Pracy w Brodnicy nagrodził: Kacpra Bulskiego, Dominika Ługiewicza, Jakuba Wolentarskiego, Mateusza Kaźmierczaka, Eryka Zdrojewskiego, Dominika Rędzinę, Agnieszkę Rosadę i Pawła Staśkiewicza. Firma SITS wyróżniła Kamila Wiśniewskiego i Wojciecha Sułkowskiego. Centrum Kształcenia praktycznego nagrodziła Pawła Paterewicza i Sebastiana Kamińskiego; Firma Behrendt – Łukasza Łączewnego, Przedsiębiorstwo Budowlane KOM-BUD – Sebastiana Świtanowskiego i Sławomira Smykowskiego, natomiast firma Multi wyróżniła Daniela Bartnickiego.

Nagrody za aktywny udział w akcjach honorowego krwiodawstwa odebrali: Łukasz Marchlewski, Dawid Gregorowski, Daniel Sargalski oraz Jakub Brzeszkiewicz. Wyróżnienia za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych odebrali: Ewelina Cichocka, Justyna Dąbrowska, Ewelina Szefler, Patrycja Nas, Jakub Dzierżyński, Marcel Sitkowski, Karol Tuszyński i Radosław Trendowicz.

O godzinie 10.30 odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla pozostałych uczniów CKZiU. Jej głównym punktem programu było wręczenie świadectw z wyróżnieniem i listów gratulacyjnych.

Świadectwa z „czerwonym paskiem” odebrało w tym roku 153 uczniów technikum oraz 7 uczniów Szkoły Branżowej. Warunkiem otrzymania świadectwa z wyróżnieniem jest średnia ocen 4,75 i wyżej oraz zachowanie wzorowe lub bardzo dobre. Aż 55 uczniów uzyskało średnią 5,0 i wyżej. Najlepszym uczniem CKZiU jest Bartosz Leśniewski (klasa III b Technikum Informatycznego), który uzyskał średnią 6,0 – po raz pierwszy w historii szkoły. Obecny na uroczystości Wicestarosta Brodnicki, Stanisław Kosakowski, przyznał, że przez wiele lat pracy na stanowisku dyrektora szkoły nie miał okazji wręczyć uczniowi tak doskonałego świadectwa.

Bardzo wysokie średnie ocen uzyskali również: Agnieszka Podolska (5,65), Monika Gęborys (5,56), Monika Kruszkowska (5,53), Natalia Krajnik (5,47), Adam Cieszyński (5,41), Aleksandra Wróblewska (5,40), Dominika Barczak (5,36), Kinga Kaszyńska (5,35), Kinga Keczmer (5,32), Monika Szefler (5,31), Dominik Stawski (2,29), Jakub Trendowicz (5,29), Dominik Skowroński (5,25), Aleksandra Wysińska (5,25), Karol Lurka (5,21), Karolina Szlachta (5,20), Iwona Błażejewska (5,19), Mateusz Makowski (5,18), Rafał Cholewczyński (5,16), Klaudia Bojar (5,14), Tomasz Kroplewski (5,13), Arkadiusz Mazur (5,13), Julia Górka (5,10), Kacper Renkel (5,10), Alicja Rożentalska (5,10), Natalia Dobucka (5,09), Wiktoria Montowska (5,07), Mateusz Barski (5,06), Julia Jaworska (5,06), Natalia Olejnik (5,06), Magdalena Rykaczewska (5,06), Jakub Lewandowski (5,06), Dominik Mazur (5,06), Daria Bartnicka (5,05), Paulina Pankowska (5,05), Julia Boniecka (5,04).

Dyrektor Szkoły, pan Jacek Gniadkowski, podziękował nauczycielom i uczniom za pracę podczas roku szkolnego, wszystkim życzył wszystkim bezpiecznego wypoczynku – wspaniałych, słonecznych wakacji.

Uwaga!

Zmiana zarządzenia Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Wiecej informacji pod  linkiem: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz w Regulaminie Rekrutacji na stronie szkoły: Rekrutacja CKZiU

Na zjeździe szkół im. Zesłańców Sybiru

W dniach 5 – 7 czerwca br. p. wicedyrektor Violetta Sternicka – Twarogowska uczestniczyła w IX zjeździe Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru.

Inicjatorem zjazdów był Kazimierz Korczyński – prezes Zarządu Oddziału Sybiraków w Nowym Sączu. Od dziewięciu lat szkoły i stowarzyszenia spotykają się w różnych miejscach Polski, by przypominać historię zsyłek w głąb Związku Radzieckiego i przekazywać ją kolejnym pokoleniom. Myślą przewodnią zjazdu są słowa: „Niech pamięć przetrwa”. W tym roku zjazd odbył się w Grajewie. Organizatorzy zaproponowali uczestnikom bogaty program. Między innymi zaprosili gości do obejrzenia części artystycznej w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Grajewie i zwiedzenia wystawy poświęconej Sybirakom. Ważnym punktem programu było złożenie kwiatów przy pomniku Sybiraków na miejscowym cmentarzu oraz przy pomniku „Golgota Wschodu”. Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyły się warsztaty zorganizowane w Centrum Tradycji Mleczarstwa i Muzeum Mleka.

location_on Adres

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego ul.Mazurska 28

phone Kontakt

Tel: 56 498-24-66/7
Fax: 56 697-15-22
E-mail: sekretariat@ckziubrodnica.pl

Zaloguj się

Współpracujemy z:

  • stolkar
  • sits
  • kombud
  • vorwerk-autotec
  • hildebrandt
  • behrendt
  • gotec
  • cofresco
  • wok
  • binstal

map Mapa

© Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)