strzałka do góry na główną
herb Polskilogo ckziu w brodnicy

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w BrodnicyGodziny pracy biblioteki szkolnej

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI OD 18 STYCZNIA 2021 R.

 

 

 

MAZURSKA

KARBOWSKA

PONIEDZIAŁEK

9.00 -12.00

9.00 -12.00

WTOREK

9.00 -12.00

9.00 -12.00

ŚRODA

9.00 -12.00

9.00 -12.00

CZWARTEK

9.00 -12.00

9.00 -12.00

PIĄTEK

9.00 -12.00

9.00 -12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja do projektu "Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu zawodowego" - prawo jazdy kat.B

Aktualna Rekrutacja  - Prawo Jazdy kategoria B - grupa I

Nabór kandydatów na bezpłatny kurs prawo jazdy kat. B w ramach realizowanego projektu RPKP.10.02.03-04-0030/19 "Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu zawodowego".

Z dniem 4 stycznia 2021 r. CKZiU ogłasza nabór do projektu: RPKP.10.02.03-04-0030/19 "Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu zawodowego" - Prawo Jazdy kat. B

Projekt jest skierowany do uczniów:
- Technikum
- Szkoły branżowej I stopnia

Do projektu zostanie zakwalifikowanych w I grupie 18 kandydatów

Kandydatom na kierowców prawa jazdy kat B zapewniamy:

- badania lekarskie;

- pokrycie kosztów egzaminu państwowego;

- jednorazowe podejście do egzaminu poprawkowego

Warunkiem przystąpienia do udziału w projekcie jest złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:

-deklaracja udziału ucznia w projekcie wraz z oświadczeniem uczestnika

-formularz zgłoszeniowy dla ucznia/uczennicy wraz z klauzulami

Do wsparcia może przystąpić osoba, która osiągnęła wiek wymagany dla danej kategorii.

Dokumenty można pobrać ze strony internetowej CKZiU: http://ckziubrodnica.pl/ckziu/projekt-2021.html

Dokumenty należy składać w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy, ul. Aleja Leśna 2, tel. 056 498-32-91.

Informacji udziela Asystent Szkolny projektu:  Beata Jakubowska tel. 516077867

Więcej informacji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Brodnicy. Osoba do kontaktu: Monika Kozdra-Szczygieł tel. 056 49 50 842 oraz Magdalena Sosnowska tel. 056 49 50 842.

 

Termin składania dokumentów w naborze upływa w dniu 22 stycznia do godziny 12:00

Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

 

Komunikat

Pożegnanie

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”. (W. Szymborska)

2021 rok rozpoczynamy smutną wiadomością. 1 stycznia zmarł ks. prałat płk Bolesław Lichnerowicz, proboszcz senior parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy, emerytowany dziekan dekanatu brodnickiego, wieloletni kapelan brodnickiego pułku, honorowy kapelan Wojsk Chemicznych. Jak wszyscy brodniczanie żegnamy kapłana związanego przez wiele lat posługi z naszym miastem, ale żegnamy też przyjaciela CKZiU. Jak sam wielokrotnie podkreślał, z sentymentem i wzruszeniem przekraczał próg naszej szkoły, bo zawsze wtedy wracały wspomnienia młodości. To w budynku CKZiU na ulicy Mazurskiej przed laty jako abiturient mieszczącego się tu wówczas Licem Ogólnokształcącego zdawał egzamin dojrzałości. Przychodził więc do „swojej” szkoły z błogosławieństwem na początek roku, z życzeniami na szkolną wigilię, z gratulacjami dla uczniów i nauczycieli na uroczystość Różyczkowania i zakończenia roku, a także na wiele innych uroczystości, by świętować z razem z nami. Z szacunkiem odnosił się do pracy nauczycieli, uczniom przypominał, by pamiętali o przesłaniu św. Jana Pawła II skierowanym do młodzieży i wymagali od siebie, nie tylko od innych. Będziemy pamiętać ks. prałata Bolesława Lichnerowicza jako kapłana, brodniczanina i przyjaciela szkoły.

Uwaga! Komunikat dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i egzaminy zawodowe.

Wytyczne dla zdających  egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminy zawodowe (EZ) w sesji zimowej (styczeń – luty) 2021 r. przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny. 

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły ) bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.

 • Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.

 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 •  Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.17.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

 •  Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą. 

 • Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.  Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

 • Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły  na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń. 

 •  Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie  co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 • Zdający, którzy z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką ani przyłbicą, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. 

 • Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi sesjami lub zmianami egzaminu ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów. 

 •  Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu. 


 

Rekrutacja do projektu "Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu zawodowego"

Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu zawodowego

Okres realizacji projektu: od 2021-01-01 do 2022-01-31
Program operacyjny: RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja
Działanie: RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie: RPKP.10.02.03 Kształcenie zawodowe

Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w powiecie brodnickim poprzez kompleksową współpracę 3 szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji nauczyciela kształcenia zawodowego oraz doposażenie szkół.

Grupa docelowa: uczniowie ze Szkoły Branżowej I Stopnia w CKZiU w Brodnicy: 33; uczniowie z Technikum w CKZiU w Brodnicy: 359
Szkoły objęte wsparciem w projekcie:
- Technikum: technik budownictwa, ekonomista, informatyk, logistyk, mechatronik, architektury krajobrazu, organizacji reklamy, cyfrowych procesów graficznych, grafiki i poligrafii cyfrowej, hotelarstwa, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, żywienia i usług gastronomicznych.
- Szkoła branżowa I stopnia: zawody - fryzjer, sprzedawca

Planowane zadania

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne zawodowe wraz z doposażeniem pracowni zawodowych w Technikum i Szkole Branżowej I stopnia przy CKZiU w Brodnicy

1. Logistyczna obsługa przedsiębiorstwa

2. Programowanie sterowników PLC

3. Systemy mechatroniczne w rolnictwie

Kursy i szkolenia dla uczniów

1. Spawacz MAG i TIG

2. Operator wózków jezdniowych

3. Kurs obsługi kasy fiskalnej

4. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych (fryzjer)

5. Prawo jazdy kat. T

6. Prawo jazdy kat. B

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

1. Język polski

2. Matematyka

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne kształtujące kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne

1.Przedsiębiorczość

Staże zawodowe

 • Technikum hotelarstwa,
 • Technikum żywienia i usług gastronomicznych,
 • Technikum ekonomiczne,
 • Technikum logistyczne,
 • Technikum informatyczne ,
 • Technikum mechatroniczne.

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego:  Kurs dla nauczyciela kształcenia zawodowego - Międzynarodowy/Europejski Instruktor Spawalniczy

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są pod linkiem: Projekt 2021

location_on Adres

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego ul.Mazurska 28

phone Kontakt

Tel: 56 498-24-66/7
Fax: 56 697-15-22
E-mail: sekretariat@ckziubrodnica.pl

Zaloguj się

Współpracujemy z:

 • stolkar
 • sits
 • kombud
 • vorwerk-autotec
 • hildebrandt
 • behrendt
 • gotec
 • cofresco
 • wok
 • binstal

map Mapa

© Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)