strzałka do góry na główną
herb Polskilogo ckziu w brodnicy

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Brodnicy ul.Mazurska 16


Jesteś tutaj: Strona główna >> Oferta Edukacyjna i Rekrutacja >> Oferta Dzienna

Kliknij na ikonę kierunku w celu zdobycia informacji.

             

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

ZADANIA ZAWODOWE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1 Przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich,

2. Nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewiu,

3. Produkuje rośliny ozdobne,

4.  Przeprowadza inwentaryzację i rewitalizację ogrodów zabytkowych,

5. Nadzoruje podległych pracowników.

 

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

W zawodzie technik architektury krajobrazu  wyodrębniono 2 kwalifikacje

Numer kwalifikacji

Symbol

Nazwa

K. 1

R.21

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

K. 2

R.22

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 

Egzaminy:

K1- koniec II semestru klasy drugiej (R.21)

K2 – koniec  I semestru klasy czwartej (R.22)

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

TEORETYCZNE:

- ROŚLINY OZDOBNE W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU

- PODSTAWY ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

- OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

- DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU

- JĘZYK OBCY ZAWODOWY

- PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO kat. T

 

PRAKTYCZNE

- PROJEKTY OBIEKTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

- PRACE W OBIEKTACH ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 

KARIERA ZAWODOWA

 

Technik architektury krajobrazu produkuje rośliny ozdobne, przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewiu oraz nadzoruje podległych pracowników.

W zakresie urządzania i pielęgnacji  terenów zieleni technik architektury krajobrazu planuje i projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, wyznacza miejsca do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów, posługuje się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji i konserwacji terenów zieleni oraz urządza tereny zieleni miast i obszarów wiejskich według przygotowanego projektu, przygotowuje miejsca do nasadzeń drzew i krzewów, zakłada trawniki i kwietniki, obsadza wazy kwiatowe, przygotowuje mieszanki ziem ogrodniczych, torfu i podłoży dla roślin. W zakresie terenów zdegradowanych: wyznacza drzewa do karczowania lub wycięcia, terminowo i systematycznie organizuje pielęgnację nad powierzoną zielenią na osiedlach, w parkach oraz przed obiektami użyteczności publicznej, nadzoruje przycinanie żywopłotów, strzyżenia trawników, pielęgnuje parki, odczytuje projekty terenów zieleni i wykonuje je w terenie.

 

Technik budownictwa

 1. Zadania zawodowe

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania określonych robót budowlanych;

2) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;

3) organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;

4) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;

5) sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej

 

 1. Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie

W zawodzie technik budownictwa wyodrębniono 3 kwalifikacje.

Numer kwalifikacji (kolejność)

w zawodzie

Symbol kwalifikacji

z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

K1

B.16

Wykonywanie robót zbrojarskich

i betoniarskich

K2

B.33

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

K3

B.30

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

 

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec I semestru klasy III.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec II semestru klasy III.

Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację (K3) o odbywa się po zakończeniu klasy IV.

 

 1. Kształcenie zawodowe obejmuje zajęcia z następujących przedmiotów zawodowych:

 

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
 1. Podstawy budownictwa
 2. Prawo pracy
 3. Dokumentacja techniczna
 4. Język obcy zawodowy
 5. Działalność gospodarcza w budownictwie
 6. Technologia zbrojarsko – betoniarska
 7. Organizacja robót budowlanych
 8. Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa         
 • Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
 1. Pracownia dokumentacji technicznej
 2. Pracownia zbrojarsko – betoniarska
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 4. Zajęcia praktyczne
 5. Pracownia organizacji robót budowlanych 
 6. Pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargowej
 1. Kariera zawodowa

Zatrudnienie znajdziesz zatem na budowach w Polsce i za granicą oraz w firmach świadczących usługi deweloperskie. Na ten zawód zapotrzebowanie nie maleje, co więcej –
z każdym miesiącem rośnie. „Budowlańcy" należą do grupy poszukiwanych pracowników
w kraju i za granicami naszego państwa. Pracodawcy w kraju oczekują na profesjonalnie przygotowanych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i technikum kształcących dla potrzeb budownictwa. W ich ocenie poza kwalifikacjami zawodowymi, ważne są także kompetencje personalne i społeczne, choćby zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Technik budownictwa może wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, budową budowli inżynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, zarządzaniem budynkami, prowadzeniem dokumentacji budowy.

 

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

Charakterystyka

Jeżeli interesują Cię różne techniki komputerowe, posiadasz zmysł plastyczny i chciałbyś odkrywać tajniki profesjonalnych graficznych programów komputerowych, dołącz do nas.Proponujemy Ci kierunek, który umożliwia naukę wszystkich zagadnień związanych z szeroko pojętym projektowaniem komputerowym oraz zdobycie tytuł technika. Program zajęć obejmuje następujące zagadnienia: tworzenie kompozycji projektów, projektowanie oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www, tworzenie prezentacji multimedialnych, skład i przygotowanie do druku, technologię procesów cyfrowych, procesy reprodukcyjne, działalność poligraficzno-medialną, itp.

Jeśli chcesz poznawać nowoczesne aplikacje do tworzenia multimediów, prezentacji, publikacji drukowanych i elektronicznych, projektować aplikacje WWW, ta oferta jest skierowana do Ciebie.

Podczas nauki duży nacisk kładzie się na obsługę nowoczesnego oprogramowania w zakresie grafiki 2D oraz 3D. Technik cyfrowych procesów graficznych wykonuje między innymi komputerowe łamanie tekstu, koryguje kolory w plikach graficznych i dopasowuje wymiary dostarczonych materiałów w taki sposób, żeby podczas drukowania uzyskać pożądany efekt.

Kwalifikacje

A.54 przygotowanie matriałów graficznych do procesu drukowania

Opracowywanie publikacji
(uwzględnia parametry technologiczne i jakościowe,
zapotrzebowanie materiałowe)

Przygotowywanie publikacji i prac graficznych do drukowania
(składanie tekstu, obróbka grafiki)

A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych
(tworzenie i edycja grafiki rastrowej wektorowej i animacji)

Przygotowanie projektów multimedialnych
(prezentacje multimedialne, publikacje internetowe)

A.55 Drukowanie cyfrowe

Drukowanie nakładu
(wydruk na różnych materiałach eksploatacyjnych, konfiguracja i eksploatacja urządzeń)

Wykonywanie wydruków wielkoformatowych
(obsługa i konfiguracja maszyn wielkoformatowych)

 

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się na koniec pierwszego półrocza klasy 3.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się na koniec drugiego półrocza klasy 3.

Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację odbywa się na koniec pierwszego półrocza klasy 4.

 

 

Możliwość zatrudnienia
Technik cyfrowych procesów graficznych będzie przygotowany do planowania i realizacji cyfrowych procesów przygotowawczych, projektowania i przygotowania mediów graficznych do procesu drukowania, użytkowania urządzeń cyfrowych stosowanych w procesach poligraficznych, prowadzenia kontroli jakości procesów i produktów poligraficznych.

Absolwenci technikum są przygotowani do pracy przy szeroko pojętym procesie wytwarzania produktów poligraficznych począwszy od projektowania aż po kontrolę jakości procesów i produktów. Technik cyfrowych procesów graficznych jest potrzebny w każdej niemal agencji reklamowej oraz we wszystkich firmach wydawniczych, od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

Absolwent, posiadając tytuł technika cyfrowych procesów graficznych, może znaleźć zatrudnienie w:

 • szeroko pojętych multimediach, np. w studiach reklamowych (reklama zewnętrzna, udział w kampaniach reklamowych, projektowanie gadżetów reklamowych),
 • rozrywce,
 • studiach grafiki,
 • studiach fotografii cyfrowej,
 • edukacji (komputerowe kursy szkoleniowe, publikacje encyklopedii itp.),
 • inżynierii (projektowanie maszyn bądź pojazdów motoryzacyjnych),
 • przemyśle (wzornictwo przemysłowe, materiały do szkoleń zawodowych dla pracowników, reklama i sprzedaż produktów),
 • badaniach naukowych (tworzenia modeli i symulacji komputerowych),
 • w zakładach poligraficznych, w tym przy projektowaniu opakowań,
 • drukowaniu cyfrowym i dalszej obróbce,
 • obsłudze cyfrowych systemów zarządzania drukarnią.

 

Nabyte podczas cyklu kształcenia wiadomości i umiejętności

Absolwent naszej szkoły kończący klasę Technik cyfrowych procesów graficznych, będzie potrafił:

 • posługiwać się terminologią zawodową;
 • posługiwać się terminologią zawodową;
 • organizować i nadzorować proces technologiczny;
 • organizowadć i nadzorować proces technologiczny;
 • realizować cyfrowe procesy graficzne;
 • obsługiwać cyfrowe urządzenia wejścia i wyjścia, oprogramowanie oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe stosowane w procesie wytwarzania produktów poligraficznych;
 • stosować dostępne technologie poligraficzne w procesie wytwarzania produktów;
 • przeprowadzać standaryzację procesów zgodnie z ustalonymi wymaganiami;
 • zabezpieczać prawidłowe działanie systemów i urządzeń;
 • stosować techniki komputerowe w realizacji zadań zawodowych;
 • posługiwać się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym wykonywanie zadań zawodowych;
 • przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
 • przestrzegać przepisów Kodeksu pracy dotyczących praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;
 • przestrzegać przepisów prawa dotyczących realizacji zadań zawodowych;
 • współpracować z zespołem pracowników;
 • korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;
 • prowadzić działalność gospodarczą. Kształtowanie podstaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy odbywa się zarówno w trakcie kształcenia zawodowego jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych "Podstawy przedsiębiorczości".

Typy szkół rekomendowane po zakończeniu nauki

Absolwenci klasy Technik Cyfrowych Procesów Graficznych będą mogli kontynuować naukę na wszelkich typach uczelni Wyższych. Poniższe przykłady świadczą, że możliwe jest podjęcie nauki zarówno na uczelni politechnicznej jak i w akademii sztuk pięknych.

TYLKO OD CIEBIE, TWOICH ZAINTERESOWAŃ I ZDOBYTEJ W TECHNIKUM WIEDZY ZALEŻY, JAKĄ UCZELNIĘ WYBIERZESZ W PRZYSZŁOŚCI.

 

TECHNIK EKONOMISTA

 1. Zadania zawodowe

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

 1. stosowanie zasad zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różne formy działań marketingowych,
 2. obliczanie, interpretowanie miar statystycznych oraz przetwarzanie wyników,
 3. sporządzanie typowych dokumentów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług,
 4. posługiwanie się technicznymi środkami biurowymi,
 5. ewidencjonowanie i analizowanie operacji gospodarczych,
 6. prowadzenie rozliczeń finansowych z budżetem, urzędem skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami,
 7. prowadzenie korespondencji w sprawach osobowych, finansowych i handlowych,
 8. sporządzanie planów działania jednostki organizacyjnej,
 9. obliczanie wskaźników efektywności działalności jednostki organizacyjnej,
 10. organizowanie procesów logistycznych w jednostce organizacyjnej,
 11. stosowanie przepisów prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.

 

 1. Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie

 

W zawodzie technik ekonomista wyodrębniono 2 kwalifikacje:

 

 

Numer kwalifikacji (kolejność)

w zawodzie

Symbol kwalifikacji

z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

K1

A.35

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

K2

A.36

Prowadzenie rachunkowości

 

 

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (A.35) odbywa się pod koniec klasy III.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (A.36) odbywa się po zakończeniu klasy IV.

 

 1. Kształcenie zawodowe obejmuje zajęcia z następujących przedmiotów zawodowych:

 

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 

 1. Ekonomia i funkcjonowanie przedsiębiorstw.
 2. Prawo  i marketing.
 3. Statystyka.
 4. Analiza ekonomiczna.
 5. Rachunkowość finansowa.
 6. Język obcy zawodowy.

 

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 

 1. Pracownia techniki biurowej.
 2. Pracownia ekonomiki.
 3. Kadry i płace.
 4. Pracownia rachunkowości.
 5. Biuro rachunkowe.

 

 

 1. Kariera zawodowa

 

Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu -perspektywa zatrudnienia jako:

 • księgowy
 • specjalista ds. kadr i płac
 •  urzędnik podatkowy
 •  urzędnik ubezpieczeń społecznych
 •  sekretarka
 •  agent celny
 • specjalista ds. zaopatrzenia i gospodarki materiałowej
 • pośrednik pracy

 

Pracę znajdziesz w :

 • biurach rachunkowych
 • urzędach administracji publicznej
 •  bankach i urzędach skarbowych
 • instytucjach ubezpieczeniowych
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych
 •  własnej działalności gospodarczej.

 

TECHNIK HANDLOWIEC

 1. Zadania zawodowe

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;

3) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;

4) organizowania i prowadzenia działalności handlowej;

5) zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

 

 1. Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie

Numer kwalifikacji (kolejność)

w zawodzie

Symbol kwalifikacji

z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

K1

A.18

Prowadzenie sprzedaży

K2

A.22

Prowadzenie działalności handlowej.

 

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec klasy III.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się po zakończeniu klasy IV.
 

 1. Kształcenie zawodowe obejmuje zajęcia z następujących przedmiotów zawodowych:

 

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 

 1. Elementy prawa
 2. Towar jako przedmiot handlu
 3. Sprzedaż towarów
 4. Przedsiębiorca w handlu
 5. Język obcy zawodowy
 6. Marketing w działalności handlowej
 7. Statystyka w marketingu
 • Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
 1. Pracownia sprzedaży
 2. Pracownia rachunkowości handlowej
 3. Symulacyjna firma handlowa

 

 1.  Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacjiA.18. Prowadzenie sprzedaży iA.22. Prowadzenie działalności handlowej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacjiA.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

 

 1. Kariera zawodowa

Technik handlowiec zostanie przygotowany do:

 • podjęcia pracy na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności tj. działy obsługi klienta, działy marketingu, działy handlowe, działy organizacji sieci sprzedaży,
 • realizowania podstawowych funkcji handlowych w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej, w sklepach, hurtowniach, magazynach, itp.,
 • zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia działalności własnej firmy handlowej lub usługowej.


Technikum przygotowuje do dalszego kształcenia w:

 • szkołach wyższych,
 • szkołach pomaturalnych,
 • szkołach policealnych.

 

Technik  Hotelarstwa

ZADANIA ZAWODOWE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich
 2. Rezerwowania usług hotelarskich
 3. Wykonywania prac  związanych z obsługą gości w recepcji
 4. Przygotowania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości
 5. Przygotowania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 6. Przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

W zawodzie technik logistyk wyodrębniono 2 kwalifikacje:

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację T.11 odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację T.12 odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 

 1. Podstawy hotelarstwa
 2. Działalność recepcji
 3. Organizacja pracy służby pięter
 4. Obsługa konsumenta
 5. Usługi dodatkowe w hotelarstwie
 6. Marketing  usług hotelarskich
 7. Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego
 8. Język obcy zawodowy

 

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 

 1. Pracownia hotelarska
 2. Pracownia obsługi konsumenta
 3. Pracownia obsługi informatycznej
 4. Praktyka zawodowa

KARIERA ZAWODOWA

Technicy hotelarstwa zatrudniani są w obiektach hotelarskich. Najczęściej pracują jako recepcjoniści, inspektorzy służby pięter, kelnerzy w restauracji a nawet kierownicy recepcji. Technicy hotelarstwa potrafią dobrać oferty zgodnie z potrzebami gości,  stosują instrumenty promocji usług hotelarskich, rezerwują usługi hotelarskie , korzystając z systemów rezerwacyjnych, przygotowują dane dotyczące usług rezerwowanych dla innych komórek organizacyjnych obiektu świadczącego usługi hotelarskie, udzielają informacji turystycznej, oferują usługi dodatkowe zgodnie z ofertą hotelu , rozróżniają formy płatności stosowane w sprzedaży usług hotelarskich, przestrzegają zasad rozliczania kosztów pobytu gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, sporządzają dokumentację, związaną z rozliczeniem kosztów pobytu gości. Praca technika hotelarstwa to nieustanny kontakt z gościem, dlatego dla osób wykonujących zawód wymaga się przestrzegania zasad kultury i etyki, kreatywności i konsekwencji w wykonywaniu zadań, przewidywania skutków podejmowanych działań, współpracy w zespole, przestrzegania tajemnicy zawodowej.  Znajomość co najmniej jednego języka obcego w mowie i piśmie jest w tym zawodzie niezwykle ważnym czynnikiem, gdyż często należy wykorzystać tę znajomość jako podstawowe narzędzie w codziennej pracy.

 

Technik informatyk

 1. Zadania zawodowe:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montaż oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych;
 2. projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie sieciami;
 3. projektowanie baz danych i administrowanie bazami;
 4. tworzenie stron WWW i aplikacji internetowych, administrowanie stronami
  i aplikacjami.
 1. Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

 

W zawodzie technik informatyk wyodrębniono 3 kwalifikacje.

 

Numer kwalifikacji (kolejność) w zawodzie

Symbol kwalifikacji z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

K1

E.12

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

K2

 E.13

Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych

K3

E.14

Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych

 

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec klasy II

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec klasy III

Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację (K3) o odbywa się po zakończeniu klasy IV.

 

 1. Kształcenie zawodowe obejmuje zajęcia z następujących przedmiotów zawodowych: 

 

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
 1. Systemy operacyjne
 2. Urządzenia techniki komputerowej
 3. Sieci komputerowe
 4. Systemy baz danych
 5. Witryny i aplikacje internetowe
 6. Działalność gospodarcza w branży informatycznej
 7. Język angielski zawodowy
 8. Elementy prawa

 

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
 1. Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
 2. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
 3. Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
 4. Administracja bazami danych
 5. Programowanie aplikacji internetowych
 6. Podstawy projektowania i algorytmiki
 7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 8. Praktyki zawodowe

 

 1. Kariera zawodowa:
 • Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery. Między innymi:  banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.
 • Technicy informatycy mogą podejmować pracę nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja i znajdują się komputery.

 

Technik logistyk

 1. Zadania zawodowe

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw
 2. zarządzania zapasami;
 3. organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;
 4. zarządzania gospodarką odpadami;
 5. planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

 

 1. Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie

W zawodzie technik logistyk wyodrębniono 3 kwalifikacje.

Numer kwalifikacji (kolejność)

w zawodzie

Symbol kwalifikacji

z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

K1

A.30

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

K2

A.31

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.

K3

A.32

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

 

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec II semestru klasy II.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec II semestru klasy III.
Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację (K3) odbywa się po zakończeniu klasy IV.

 

 1. Kształcenie zawodowe obejmuje zajęcia z następujących przedmiotów zawodowych:

 

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
 1. Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej .
 2. Logistyka w procesach produkcji i dystrybucji.
 3. Zapasy i magazynowanie.
 4. Procesy transportowe w logistyce.
 5. Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.
 6. Język angielski zawodowy.
 • Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Logistyka zaopatrzenia i produkcji
 3. Planowanie produkcji i dystrybucji
 4. Usługi transportowo-spedycyjne
 5. Obsługa jednostek zewnętrznych
 6. Planowanie przepływu zasobów i informacji.
 1.  Kariera zawodowa

Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru
i organizatorzy transportu. Technicy logistycy projektują, organizują i odpowiadają za efektywność działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji. Jako pracownicy średniego szczebla wykonują szereg zadań o charakterze zarówno operacyjnym, jak
i kierowniczym. Poza typowymi zadaniami związanymi z przemieszczaniem masy towarowej, muszą posiadać umiejętności i wiadomości pozwalające im także zorganizować transport ludzi. Dlatego wśród zadań zawodowych, do jakich są przygotowani, są te, które pozwalają zaplanować i zorganizować bezpieczny, wygodny i szybki transport osób w ruchu krajowym
i międzynarodowym. Praca technika logistyka wiąże się z nieustannym kontaktem z innymi ludźmi, dlatego od osób wykonujących zawód wymaga się wysokiej kultury osobistej, umiejętności jasnego formułowania przekazu, znajomości zasad komunikacji werbalne
i niewerbalnej, zasad negocjacji, dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań. Ponadto ze względu na rozwijającą się współpracę międzynarodową wymagane jest, aby biegle posługiwał się co najmniej jednym językiem obcym w mowie i piśmie

 

Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

ZADANIA ZAWODOWE

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej;
 •  obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
 •  oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
 • organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;
 •  prowadzenia pojazdów samochodowych , ciągników rolniczych, kombajnów zbożowych, sieczkarni samobieżnych oraz ładowaczy i ładowarek rolniczych
 • stosowania urządzeń i systemów agrotronicznych w rolnictwie
 • prowadzić diagnostykę eksploatacyjną ciągników i maszyn samobieżnych za pomocą systemów agrotronicznych
 • dokonywać w sposób zdalny zmian parametrów roboczych maszyn rolniczych

 

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

W zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki wyodrębniono 3 kwalifikacje

Numer kwalifikacji (kolejność) w zawodzie

Symbol kwalifikacji z podstawy programowej

 

Nazwa kwalifikacji

 

K1

M.1

Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

 

K2

M.2

Obsługa techniczna i naprawa pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

 

 

 

 

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec  klasy II.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec  klasy III.

Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację (K3) odbędzie się pod koniec  klasy IV

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 

 • Działalność gospodarcza w branży mechaniczno-rolniczej
 • Język zawodowy w technice rolniczej
 • Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii T i B
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Podstawy rolnictwa
 • Użytkowanie pojazdów rolniczych
 • Użytkowanie maszyn rolniczych
 • Naprawa pojazdów rolniczych
 • Naprawa maszyn rolniczych
 • Elektrotechnika i automatyka
 • Urządzenia i systemy agrotroniki
 •  

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 

 • Obróbka materiałów -zajęcia praktyczne
 •  Eksploatacjia pojazdów rolniczych-zajęcia praktyczne
 • Eksploatacjia maszyn rolniczych -zajęcia praktyczn
 • Obsługa systemów agrotroniki

 

Zajęcia indywidualne z uczniem:

 

 • Nauka jazdy samochodem klasa III po 31 godzin na każdego ucznia
 • Nauka jazdy ciągnikiem klasa II po 21 godzin na każdego ucznia
 • Nauka pracy maszynami po 6 godzin na każdego ucznia-klasa2
 •  Nauka jazdy i pracy kombajnem zbożowym - 5 godz./ucznia -klasa2

 

 KARIERA ZAWODOWA

 

Technicy mechanizacji rolnictwa i agrotroniki znajdą zatrudnienie w: zakładach produkujących sprzęt techniczny dla rolnictwa, firmach transportowych, przedsiębiorstwach spedycyjnych, stacjach diagnostyczno-obsługowych, zakładach zajmujących się obrotem pojazdami i maszynami, zakładach naprawczo-remontowych, biurach konstrukcyjnych, firm motoryzacyjnych, we własnym gospodarstwie ponieważ posiadają pełne uprawnienia rolnicze.

 

Technik MECHATRONIK

 1. Zadania zawodowe:

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

2) eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych;

3) projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

 1. Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie:


W zawodzie technik mechatronik wyodrębniono 3 kwalifikacje.


 

Numer kwalifikacji (kolejność) w zawodzie

Symbol kwalifikacji z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

K1

E.3.

Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

K2

E.18.

Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

K3

E.19.

Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec I semestru klasy III.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec klasy III.

Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację (K3) odbywa się po zakończeniu klasy IV.

 

 1. Kształcenie zawodowe obejmuje zajęcia z następujących przedmiotów zawodowych: 

 

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
 1. Elektrotechnika i elektronika
 2. Technologie i konstrukcje mechaniczne
 3. Rysunek techniczny
 4. Pneumatyka i hydraulika
 5. Urządzenia i systemy mechatroniczne
 6. Działalność gospodarcza
 7. Język angielski zawodowy

 

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
 1. Pomiary w układach elektrycznych i elektronicznych
 2. Techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
 3. Projektowanie i obsługa układów pneumatyki i hydrauliki
 4. Metody projektowania i programowania w mechatronice
 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 6. Praktyki zawodowe

 

 1. Kariera zawodowa: 

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach o zautomatyzowanym procesie produkcji, warsztatach naprawczych sprzętu AGD, firmach usługowych.

 

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

 1. Zadania zawodowe:

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planować i organizować działalność reklamową i promocyjną,
 • określać cele reklamowej działalności przedsiębiorstwa,
 • sporządzać budżet kampanii reklamowych i promocyjnych,
 • stosować różne formy reklamy w kampaniach reklamowych,
 • planować i dokonywać zakupu przestrzeni reklamowej w mediach,
 • nadzorować proces produkcji reklamy oraz prac podwykonawców,
 • stosować metody badań rynku reklamy,
 • testować projekty i przekazy reklamowe przed publikacją,
 • oceniać wartość przygotowanych reklam,
 • oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej,
 • wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe wspomagające organizację kampanii reklamowej,
 • opracowywać oferty handlowe dotyczące sprzedaży usług reklamowych i promocyjnych,
 • prowadzić negocjacje, rozmowy handlowe oraz współpracować z klientami,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

Wyodrębnione kwalifikacje w zawodzie:

W zawodzie technik organizacji reklamy wyodrębniono 2 kwalifikacje.

Numer kwalifikacji (kolejność) w zawodzie

Symbol kwalifikacji z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

K1

A.26

 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

K2

A.27

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

 

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec II semestru klasy III.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się po zakończeniu klasy IV.
 

 

 1. Przedmioty zawodowe:

 

 • Marketing w działalności reklamowej
 • Sprzedaż w reklamie
 • Język obcy w działalności reklamowej
 • Działalność gospodarcza w reklamie
 • Elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie
 • Organizacja i techniki reklamy
 • Organizacja sprzedaży reklamy
 • Projektowanie kampanii reklamowej

 

 1. Kariera zawodowa:

 

Zawody, do wykonywania których upoważniony jest technik organizacji reklamy:

 • technik organizacji reklamy,
 • specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży),
 • specjalista do spraw public relations,
 • specjalista do spraw reklamy,
 • grafik komputerowy,
 • administrator produkcji filmowej,
 •  handlowiec,
 • organizator usług sprzedaży internetowej,
 • przedstawiciel handlowy,
 • telemarketer,
 • sprzedawca na telefon.

Technikum przygotowuje do dalszego kształcenia w:

 

 • szkołach wyższych,
 • szkołach pomaturalnych,
 • szkołach policealnych.

 

Technik Rolnik

ZADANIA ZAWODOWE

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik rolnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;

2. prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji

     roślinnej i zwierzęcej;

3. prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;

4. organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;

5. podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

 

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

W zawodzie technik rolnik wyodrębniono 2 kwalifikacje

Numer kwalifikacji (kolejność) w zawodzie Symbol kwalifikacji z podstawy programowej Nazwa kwalifikacji
K.1 R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej
K.2 R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec II semestru klasy III.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec I semestru klasy IV.

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
 1. Działalność gospodarcza w produkcji rolniczej
 2. Przepisy ruchu drogowego
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy w produkcji rolniczej
 4. Język obcy zawodowy – język niemiecki
 5. Produkcja roślinna
 6. Produkcja zwierzęca
 7. Technika w rolnictwie
 8. Organizacja produkcji rolniczej

 

  • Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
 1. Pracownia produkcji rolniczej
 2. Pracownia organizacji produkcji rolniczej
 3. Praktyka zawodowa

 

KARIERA ZAWODOWA

 

Technicy rolnicy po ukończeniu szkoły mają możliwość prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, podjęcia pracy w przedsiębiorstwach rolniczych, produkcyjnych, usługowych, urzędach gminy, firmach doradczych. Mają również możliwość zakupu ziemi oraz pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej. Absolwenci technikum rolniczego są przygotowani do wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą, prowadzenia obsługi pojazdów rolniczych, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzenia sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych, organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej, podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

W trakcie trwania nauki uczniowie mają możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii T, ukończenia kursów dających uprawnienia operatora kombajnów zbożowych, pras, sieczkarni samojezdnych, opryskiwaczy, ładowaczy i ładowarek oraz udziału w szkoleniach, wycieczkach dydaktycznych, spotkaniach z przedstawicielami firm i instytucji zajmujących się rolnictwem.

 

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

ZADANIA ZAWODOWE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być

przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania

2. sporządzania i ekspedycji potraw i napojów

3. planowania i oceny żywienia

4. organizowania produkcji gastronomicznej

5. planowania i realizacji usług gastronomicznych

 

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 

W zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wyodrębniono 2 kwalifikacje:

K1 T.6. sporządzanie potraw i napojów

K2 T.15. organizacja żywienia i usług

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec  klasy III.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec I semestru klasy IV.

 

 PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

1. wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

2. działalność gospodarcza w gastronomii

3. technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

4. język obcy w gastronomii

5. zasady żywienia

6. organizacja produkcji gastronomicznej

7. usługi gastronomiczne

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

1. procesy technologiczne w gastronomii

2. planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej

3. obsługa klientów w gastronomii

 

KARIERA ZAWODOWA

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. W czasie swojej pracy przyjmuje surowce, półprodukty, organizuje proces magazynowania i zabezpieczania przed zepsuciem. Ocenia surowce, półprodukty i potrawy gotowe korzystając z oceny organoleptycznej. Przeprowadza procesy produkcyjne zgodnie z zasadami. Rozróżnia zmiany pozytywne             i negatywne zachodzące w żywności podczas przechowywania, obróbki wstępnej                    i cieplnej. Kontroluje etapy procesu technologicznego, prowadzi racjonalną gospodarkę surowcami i przestrzega zasad gospodarki odpadkami. Opracowuje nowe receptury na potrawy i napoje, wdraża je do produkcji. W swoich działaniach stosuje systemy zapewniające jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Posługuje się nowoczesnymi technologiami, urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje                    i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw, posiłków. Układa menu codzienne, okolicznościowe i na przyjęcia. Organizuje proces produkcyjny                       w zakładzie gastronomicznym. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych. Swoje zadania zawodowe wykonuje w macierzystym zakładzie lub oferuje usługi cateringowe. Przestrzega zasad racjonalnego żywienia. Stosuje nowe trendy w żywieniu, stale się kształci. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal. Potrafi pracować pod presją czasu, współpracować w zespole i zarządzać zasobami ludzkimi. Miejscem pracy technika żywienia i usług gastronomicznych są zakłady gastronomiczne typu zamkniętego                        i otwartego. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

 

location_on Adres

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego ul.Mazurska 28

phone Kontakt

Tel: 56 498-24-66/7
Fax: 56 697-15-22
E-mail: sekretariat@ckziubrodnica.pl

Zaloguj się

Współpracujemy z:

 • stolkar
 • sits
 • kombud
 • vorwerk-autotec
 • hildebrandt
 • behrendt
 • gotec
 • cofresco
 • wok
 • binstal

map Mapa

© Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)