strzałka do góry na główną
herb Polskilogo ckziu w brodnicy

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Brodnicy ul.Mazurska 16


Jesteś tutaj: Strona główna >> Regulamin

REGULAMIN INTERNATU CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W BRODNICY

Podstawy prawne niniejszego regulaminu stanowi:

1. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. O Systemie Oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67,

poz. 329 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118,

poz.1112 z późniejszymi zmianami).

3. Rozporządzenie Rady ministrów z 04 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form,

trybu, przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów

(Dz.U. z 1993 r. Nr 74, poz. 350 z późniejszymi zmianami).

4. Statut Szkoły.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Internatu, zwany dalej Regulaminem, jest wewnętrznym aktem

prawnym regulującym działalność Internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy, zwanego dalej Internatem.

§ 2

Internat jest placówką opiekuńczo - wychowawczą przeznaczoną dla młodzieży kształcącej się poza miejscem stałego zamieszkania.

§ 3

Internat stanowi integralną część Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, zwanego dalej CKZiU i realizuje jego plan dydaktyczno - wychowawczy oraz planuje i wykonuje swoje zadania określone w planie pracy opiekuńczo - wychowawczej Internatu.

§ 4

Internat jest placówką koedukacyjną zapewniającą zakwaterowanie, wyżywienie oraz całodobową opiekę młodzieży uczącej się w  CKZiU.

§ 5

Internat prowadzi swą działalność przez cały rok szkolny.

§ 6

Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje dyrektor CKZiU za pośrednictwem kierownika Internatu.

§ 7

Kierownika internatu powołuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.

§ 8

Szczegółowy zakres obowiązków kierownika internatu określa Dyrektor CKZiU.

 

Rozdział II
Przyjęcie do internatu

§ 9

O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się wszyscy uczniowie CKZiU w Brodnicy.

§ 10

Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu mają uczniowie zamieszkujący w znacznej odległości od szkoły oraz posiadający utrudniony dojazd na zajęcia lekcyjne.

§ 11

O przyjęcie do internatu ubiega się bezpośrednio uczeń szkoły składając podanie wraz kwestionariuszem do kierownika internatu w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

.§ 12

Uczniowi który nie został przyjęty do internatu, przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od otrzymania decyzji ( powiadomienia ).

§ 13

Warunkiem zamieszkiwania w internacie jest uregulowanie opłat za korzystanie z internatu niezwłocznie po przyjeździe lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w przeciągu dwóch pierwszych tygodni pobytu w Internacie.

§ 14

Wychowanek, który został przyjęty do Internatu warunkowo, a jego zachowanie nie uległo  znaczącej poprawie może być usunięty z pominięciem gradacji kar oraz może stracić prawo  do ubiegania się o miejsce w Internacie w kolejnych latach.

 

Rozdział III
Cele i zadania Internatu

Cele:

§ 15

Celem Internatu jest umożliwienie uczniom realizacji kształcenia i wspomaganie opiekuńczo-wychowawczej roli szkoły i rodziny oraz stwarzanie optymalnych warunków do rozwoju zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień.

§ 16

Internat zapewnia wychowankom stałą opiekę i realizację procesów wychowawczych w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

§ 17

Podstawowym celem realizowanym przez zespół wychowawców jest dążenie do usamodzielnienia wychowanków i przygotowanie ich do dorosłego życia z uwzględnieniem godności osobistej, autonomii, poczucia własnej wartości i twórczej

aktywności poprzez przekazywania zdobytej wiedzy i doświadczenia.

 

Zadania:

§ 18

Zapewnienie wychowankom zakwaterowania i całodziennego wyżywienia.

§ 19

Zapewnienie warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

§ 20

Zapewnienie wychowankom stałej opieki ze strony wychowawców oraz właściwych warunków sanitarno - higienicznych.

§ 21

Kształtowanie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności i samorządności.

§ 22

Tworzenie warunków do uczestniczenia w kulturze oraz organizowanie za pośrednictwem Zespołu Wychowawczego Internatu kulturalnej formy spędzania czasu wolnego przez wychowanków.

§ 23

Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej i dbałości o własny stan zdrowia.

§ 24

Wdrażanie do samodzielnego wykonywania różnych prac porządkowo gospodarczych.

 

§ 25

Wychowanie w duchu patriotycznym i poszanowania tradycji narodowych.

§ 26

Zapewnienie wychowankom stałej opieki  ze strony wychowawców. W przypadku dolegliwości zdrowotnych wychowawca informuje rodzica/opiekuna o zaistniałej sytuacji i w zależności od potrzeby kieruje wychowanka do lekarza bądź wzywa pogotowie. (odpowiedzialność za zapewnienie opieki lekarskiej spoczywa na rodzicu/opiekunie)

.Rozdział IV
Organizacja pracy w internacie

§ 27

Szczegółowe zadania w zakresie opieki i wychowania realizuje się w grupach wychowawczych Internatu przez wychowawców.

§ 28

Grupa wychowawcza jest podstawową formą działalności opiekuńczo - wychowawczej Internatu.

§ 29

Ilość wychowanków w grupie wychowawczej internatu może liczyć do 35 osób.

§ 30

Opiekę wychowawczą nad grupą sprawuje wychowawca grupy, który współdziała z wychowankami w realizacji planowanych i podjętych działań.

§ 31

Internat prowadzi całodobową działalność w trakcie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole od niedzieli od godz. 1600 do piątku do godz. 1500 .
W uzasadnionych okolicznościach Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na pozostanie wychowanków w Internacie podczas weekendu pod opieką wychowawcy.

.§ 32

Wychowawca sprawuje opiekę nad wychowankami Internatu również w godzinach nocnych, w ramach pełnionego przez siebie dyżuru nocnego. Do realizacji opieki wychowawczej w porze nocnej może być zobowiązany każdy pracownik pedagogiczny zatrudniony w placówce.

Dyżur nocny trwa od godz. 22.00 do godz. 6.00.

.§ 33

W celu realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych działa „Zespół Wychowawczy Internatu”, w skład którego wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Internatu.

.§ 34

Zespół Wychowawczy Internatu ma prawo dokonywania analizy działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz formułowanie wniosków zmierzających do stałego podnoszenia jej poziomu.

.§ 35

Nadzór nad wykonaniem wniosków z posiedzeń Zespołu Wychowawczego oraz zadań z nich wynikających sprawuje Kierownik Internatu.

.§ 36

Zespół Wychowawczy Internatu ma prawo dokonywania analizy działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz formułowanie wniosków zmierzających do stałego podnoszenia jej poziomu.

.§ 37

Rozkład dnia w Internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz Internatu i środowiska, zajęcia kulturalne i sportowe oraz inne formy wypoczynku i rozrywki również poza Internatem. Rozkłady te winny być zaopiniowane przez Zespół Wychowawczy Internatu.

§ 38

Wewnętrzne życie wychowanków Internatu regulują przepisy porządkowe opracowanie na każdy rok szkolny przez  Zespół Wychowawczy Internatu i zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły; stanowią one integralną część Regulaminu Internatu.

Rozdział V
Prawa wychowanka

§ 39

Wychowanek  ma prawo do:


1. Opieki wychowawczej, życzliwego traktowania przez wychowawców

i pracowników Internatu gwarantujących bezpieczeństwo i ochronę przed

różnymi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz poszanowania ich

godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich

i przekonań religijnych.

2. Zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia.
3. Korzystania z pomieszczeń takich jak stołówka, świetlica, sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych służących do nauki własnej oraz rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień.
4. Wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w Internacie oraz w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach sportowych, technicznych, artystycznych prowadzonych przez placówki i organizacje środowiskowe.
5. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w Internacie.
6. Współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych Internatu.

7. Zgłaszania propozycji w sprawach poprawy warunków socjalnobytowych,

jakości żywienia i innych usprawnień w życiu Internatu.

8. Zwracania się do wychowawcy grupy, kierownika Internatu we wszystkich istotnych sprawach i uzyskiwania od nich pomocy.
9. Wszyscy wychowankowie mają jednakowe prawa i obowiązki określone w regulaminie Internatu.
10. Wychowankom zapewnia się poszanowanie godności własnej i dyskrecję w sprawach osobistych, poszanowania zasad prywatności, korespondencji, przyjaźni i uczuć.
11. Większe kwoty pieniężne i wartościowe przedmioty można oddać do depozytu w Pokoju Wychowawców.

12. Korzystania z wyjść poza Internat w czasie wolnym dla wszystkich

wychowanków (po zajęciach lekcyjnych do godziny 20°°).

13. Przyjmowania osób odwiedzających na terenie placówki za wiedzą i zgodą

wychowawcy pełniącego dyżur po uprzednim okazaniu i pozostawieniu dokumentu przez osobę odwiedzającą. Odwiedziny realizowane są na świetlicy do godziny 20°°.
14. Dodatkowa nauka po godzinie 2200 może odbywać się za zgodą wychowawcy dyżurnego.

 

 

 

Rozdział VI
Obowiązki wychowanka

§ 40

Wychowanek ma obowiązek:


1. Przestrzegać regulamin Internatu.

2. Systematycznie uczyć się, wzbogacać swą wiedzę, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki.
3. Współdziałać w organizacji pracy i wypoczynku młodzieży mieszkającej w Internacie.
4. Udzielania współmieszkańcom pomocy koleżeńskiej.
5. Utrzymywania czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych oraz otoczenia Internatu.

6. Jeden raz w tygodniu ( czwartek ) gruntownie posprzątać pokój.
7. Brać udział w dyżurach ustanowionych w Internacie.
8. Przestrzegać rozkładu dnia w Internacie.
9. Ponosić odpowiedzialność materialną indywidualnie bądź zbiorowo za zniszczone mienie internatu.
10. Dbać o zdrowie, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów, dbać
o higienę osobistą, estetykę ubioru, kultury słowa i bycia.
11. Wychowanek powinien odnosić się z szacunkiem do wszystkich pracowników Internatu jak również wobec współmieszkańców.
12. W przypadku choroby wychowankowie mają obowiązek zgłosić się do wychowawcy.
13. Przyjazd do Internatu po dniach wolnych powinien nastąpić najpóźniej do godziny 2200.
14. W przypadku niemożności powrotu z domu do internatu ( np. choroba, zdarzenie losowe ) należy niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie wychowawcę lub kierownictwo Internatu.
15. Współmieszkańcy pokoju, których kolega nie powrócił z domu do Internatu mają obowiązek zgłosić wychowawcy grupy o jego nieobecności.

16. Wszystkich wychowanków obowiązuje przestrzeganie przepisów bhp wydanych w Internacie oraz znajomość instrukcji ppoż. i planów ewakuacyjnych znajdujących się na poszczególnych piętrach.
17. Wychowanek powinien czuć się współodpowiedzialny za mienie społeczne, zgłaszać niezwłocznie kierownikowi Internatu lub wychowawcom wszelkie spostrzeżone uszkodzenia oraz pomagać w wykrywaniu tych którzy celowo lub bezmyślnie niszczą mienie Internatu.
18. Za oddane do swego użytku sprzęty i urządzenia wychowanek odpowiada materialnie, w przypadku rozmyślnego uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu i niemożności ustalenia sprawcy odpowiedzialność materialną ponosi dana grupa wychowawcza lub mieszkańcy piętra .
19. Wszyscy wychowankowie zobowiązani są poinformować wychowawcę grupy o zamiarze wyjazdu z Internatu i terminie powrotu. W przypadkach losowych, zgodę na wyjazd może udzielić kierownik Internatu.
20. Wszystkie wyjazdy związane z opuszczeniem zajęć lekcyjnych wymagają zgody wychowawcy klasy i kierownika Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
21. Wszyscy wychowankowie zobowiązani są do samoobsługi przy utrzymaniu czystości w pokojach oraz podczas spożywania posiłków w stołówce.

22. Podczas korzystania ze stołówki należy zachowywać się w odpowiedni i stosować się do poleceń wydawanych przez dyżurnego wychowawcę.
24. Wychowanków obowiązuje przestrzeganie zasad higieny osobistej.
25. Wychowankowie obowiązani są do przestrzegania zasad higieny otoczenia poprzez:
a) utrzymywanie czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach Internatu (sypialnie, korytarze, łazienki, sanitariaty, stołówka, świetlica itp. ) oraz umiejętne i oszczędne korzystanie z wody i energii elektrycznej,
b) staranne ścielenie tapczanu, przechowywanie w nim wyłącznie pościeli i bielizny nocnej,
c) częste wietrzenie sal mieszkalnych i innych pomieszczeń użytkowych,
d) utrzymywanie porządku i czystości w szafach ubraniowych i szafkach nocnych,
e) dbanie o estetyczny wygląd terenu wokół Internatu.
26. Wszystkich wychowanków obowiązuje przestrzeganie na terenie Internatu ustalonego rozkładu dnia.

27. Wychowanków internatu obowiązują również wszystkie bieżące zarządzenia i polecenia wydane przez kierownictwo i wychowawców Internatu, a nie ujęte w niniejszym regulaminie.

28. Wobec wychowanków, którzy nagminnie nie stosują się do w/w zasad i są wielokrotnie upominani przez wychowawcę na wniosek Zespołu Wychowawczego może zostać zastosowany pobyt warunkowy lub mogą zostać skreśleni z listy mieszkańców Internatu.

 

 

Rozdział VII
Wychowankom zabrania się :

§ 41

1. Używania grzałek i grzejników elektrycznych, a także samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej.
2. Siadania na parapetach i wychylania się z okien oraz zjeżdżania po poręczach na klatce schodowej.
3. Samowolnych kąpieli w rzece, stawach oraz innych niestrzeżonych kąpieliskach.
4. Palenia papierosów, e-papierosów, wnoszenia lub spożywania alkoholu oraz przebywania na terenie internatu pod jego wpływem, spożywania napojów energetyzujących, narkotyków i innych środków odurzających, uprawiania gier hazardowych oraz używania zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców przedmiotów i urządzeń.

5. Przebywania w nie swoich pokojach po godzinie 21.30 i podczas nauki własnej.

6. Przebywania chłopców w pokojach dziewcząt i odwrotnie w godzinach

toalety porannej  i wieczornej  oraz  po godzinie 21.30.

7. Wchodzenia do pokoi podczas nieobecności mieszkańców i korzystania

z cudzej własności.
8. Wynoszenia naczyń i nakryć stołowych ze stołówki.

9. Odsprzedawania i udostępniania swoich bonów na posiłki innym

wychowankom oraz osobom nie zamieszkałym w Internacie.

10. Zamykania sal mieszkalnych na klucz przez przebywających wewnątrz wychowanków.

11. Wprowadzania osób niezamieszkałych w Internacie bez uzgodnienia

z wychowawcą.

12. Przetrzymywania na terenie internatu zwierząt ( psy, koty i itp. )

13. Wykonywania na terenie Internatu zdjęć, kręcenia filmów oraz nagrywania

dźwięku przy użyciu telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych,

dyktafonów, kamer bez zgody wychowawcy lub kierownika internatu.

§ 42

Za nie przestrzeganie regulaminu uczeń może zostać usunięty z Internatu. Decyzję o usunięciu wychowanka z internatu podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek Kierownika Internatu lub Zespołu Wychowawczego.

§ 43

Od powyższej decyzji wychowanek może odwołać się do Dyrektora Szkoły.

§ 44

Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w Internacie.

§ 45

Wychowanek podejrzany o dokonanie czynu zabronionego prawem może pozostać w Internacie do czasu całkowitego wyjaśnienia sprawy.

 

Rozdział VIII
Wyróżnienia i nagrody

§ 46

1.Za wzorową i przykładną postawę i aktywność w Internacie wychowanek może otrzymać:

a. pochwałę Wychowawcy wobec grupy,

b. pochwałę Kierownika Internatu wobec mieszkańców placówki,

c. pochwałę Dyrektora Szkoły

d. wyróżnienie dyplomem lub nagrodą rzeczową,

e. list pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Rozdział IX
Kary

§ 47

1. Za nie przestrzeganie Regulaminu Internatu, a w szczególności za naruszenie zasad współżycia społecznego oraz nie wywiązywanie się z obowiązków, wychowanek może być  ukarany poprzez:

a. upomnienie ustne w indywidualnej rozmowie z wychowawcą,

b. ustanowienie dodatkowych karnych dyżurów sprzątania,

c. upomnienie przez Kierownika Internatu,

d. warunkowy pobyt w Internacie od zdarzenia do zakończenia turnusu.

    ( zasady pobytu warunkowego określa Zespół Wychowawczy Internatu )

e. skreślenie z listy mieszkańca Internatu przez Dyrektora Szkoły na wniosek Kierownika Internatu lub Zespołu Wychowawczego Internatu.

§ 48

Wychowanek może zostać skreślony z listy mieszkańca Internatu w trybie

natychmiastowym z pominięciem gradacji kar, za rażące naruszenie norm etycznych i obyczajowych, a w szczególności za zachowania zagrażające zdrowiu i życiu pozostałych wychowanków i pracowników Internatu oraz za wnoszenie i spożywanie alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz przebywanie pod ich wpływem na terenie internatu.

§ 49

Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą wychowanka.

 

 

Rozdział X
Zespół Wychowawczy Internatu

§ 50

Zespół Wychowawczy Internatu jest organem powołanym do opracowywania planu pracy i programów działania oraz do opiniowania całokształtu spraw opiekuńczo - wychowawczych .

§ 51

Przewodniczącym Zespołu Wychowawczego Internatu jest Kierownik Internatu, członkami wszyscy wychowawcy Internatu.

§ 52

Na posiedzenia Zespołu Wychowawczego Internatu mogą być zapraszani inni pracownicy Internatu i szkoły a także przedstawiciele instytucji i organizacji współdziałających z placówką.

 

Rozdział XI
Zadania Wychowawcy Internatu

§ 53

Wychowawca Internatu zobowiązany jest:
1. Sumiennie realizować zadania wynikające z planu opiekuńczo - wychowawczego Internatu, dążyć do osiągania jak najlepszych wyników w pracy wychowawczej.
2. Kształtować wśród młodzieży nawyk systematycznej pracy szkolnej, udzielać pomocy uczniom mającym niepowodzenia w nauce, dbać o właściwą atmosferę podczas nauki własnej.
3. Stosować różne formy pracy opiekuńczo - wychowawczej zmierzającej do kształtowania zasad demokracji.

4. Rozwijać zainteresowania i uzdolnienia wychowanków wykorzystując do tego celu przewidziany w porządku dnia czas wolny poprzez dostępne formy i środki.
5. Czuwać nad higieną osobistą i zbiorową wychowanków oraz ładem i porządkiem w pomieszczeniach w których przebywa młodzież.
6. Dbać o rozwój fizyczny i psychiczny wychowanków poprzez organizowanie zajęć sportowych, aktywnie zwalczać wszelkie przejawy patologii społecznych, nałogi palenia papierosów, spożywania alkoholu przez młodzież oraz zapobiegać konfliktom i stresom.
7. Troszczyć się o zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży oraz estetyczny wygląd wychowanków.

8. Kierować pracami społeczno- użytecznymi ( dyżury młodzieży w stołówce, sprzątanie terenu wokół internatu itp.).
9. W razie potrzeby nawiązywać  kontakt z nauczycielami przedmiotów, wychowawcami klas, współpracować systematycznie z rodzicami wychowanków.
10. Czuwać nad bezpieczeństwem wychowanków w porze nocnej ( 2200 - 600 ).

11. Dbać o godność i przykładną postawę moralną wychowawcy młodzieży, systematycznie doskonalić swoją wiedzę. .
12. Systematycznie wypełniać swoje obowiązki i stosować się do zarządzeń władz oświatowych, Dyrekcji Szkoły i Kierownictwa Internatu.

 

 

 

 

 

Rozdział XII

Pracownicy Internatu

§ 54

1. W internacie są zatrudnieni:

a). Pracownicy pedagogiczni

b). Pracownicy administracji i obsługi

c). Obowiązki pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi określają

odpowiednio: Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy oraz szczegółowy zakres

czynności i obowiązków.

 

Rozdział XIII

§ 55

1. Internat prowadzi następującą dokumentację:

- roczny plan pracy opiekuńczo - wychowawczej Internatu,

- dzienniki zajęć wychowawczych,

- księgę ewidencji mieszkańców,

- ewidencję wyjść wychowanków,

- tygodniowy harmonogram pracy wychowawców,

 

Rozdział XIV

Postanowienia końcowe

 

§ 56

Przypadki nie objęte Regulaminem będą rozpatrywane indywidualnie.

 

§ 57

 W społeczności Internatu obowiązują również zasady niezapisane, należące do sfery prawa obyczajowego i dobrego wychowania.

 

§ 58

Regulamin został opracowany i zatwierdzony przez Kierownika Internatu oraz  Zespół  Wychowawczy Internatu.

location_on Adres

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego ul.Mazurska 28

phone Kontakt

Tel: 56 498-24-66/7
Fax: 56 697-15-22
E-mail: sekretariat@ckziubrodnica.pl

Zaloguj się

Współpracujemy z:

  • stolkar
  • sits
  • kombud
  • vorwerk-autotec
  • hildebrandt
  • behrendt
  • gotec
  • cofresco
  • wok
  • binstal

map Mapa

© Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)