LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

„Europejskie praktyki na miarę XXI wieku”
I tura- technik informatyk- 10 uczestników

Program:  ERASMUS+
Typ akcji : KA122-VET - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego

Dziedzina: (sektor wniosku) Kształcenie i szkolenie zawodowe
Tytuł projektu: Europejskie praktyki na miarę XXI wieku
                        European practices for the 21st century

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE

Lp.

Imię i nazwisko

1.    

Michał Laskowski

2.    

Bartosz Karasiewicz

3.    

Jakub Kwiatkowski

4.    

Rafał Szypczyński

5.    

Katarzyna Szypczyńska

6.    

Radosław Ojewski

7.    

Kacper Rumiński

8.    

Kacper Krajewski

9.    

Rafał Wysakowski

10.               

Mikołaj Sobiech

technik informatyk - 10 uczniów + 1 opiekun – 30 stycznia-17 lutego 2023 * Portugalia


LISTA REZERWOWA

Lp.

Imię i nazwisko

1.    

Hubert Grabowski

2.    

Paweł Szóstakowski

3.    

Cezary Blandzinski

4.    

Nikodem Boruszkowski

 Projekt pn. „Europejskie praktyki na miarę XXI wieku”  nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000068950 realizowany ze środków Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe


 

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

„Europejskie praktyki na miarę XXI wieku”
I tura- technik informatyk- 10 uczestników

Program:  ERASMUS+
Typ akcji : KA122-VET - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego

Dziedzina: (sektor wniosku) Kształcenie i szkolenie zawodowe
Tytuł projektu: Europejskie praktyki na miarę XXI wieku
                        European practices for the 21st century

Wartość dofinansowania: 73 776,00 (EURO)

Data rozpoczęcia projektu:  01.06.2022r.
Data zakończenia projektu: 30.11.2023r.

Projekt skierowany jest do 30 uczniów. Pierwsza grupa wyjedzie już w styczniu 2023 r., grupa druga i trzecia w lipcu 2023r.

 

Zaplanowane działania obejmują realizację krótkoterminowych mobilności osób uczących się dla 30 uczniów w 3 grupach wyjazdowych, uczniowie technikum z klas II i III :

1.technik żywienia i usług gastronomicznych - 10 uczniów +1 opiekun – 10 lipca-28 lipca 2023* – Hiszpania
2.technik budownictwa - 10 uczniów + 1 opiekun -17 lipca- 4 sierpnia 2023*- Portugalia
3.technik informatyk - 10 uczniów + 1 opiekun – 30 stycznia-17 lutego 2023 *– Portugalia

*Planowane terminy mogą ulec zmianom.

 Staże zawodowe będą trwać przez 3 tygodnie/7 godzin dziennie.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Każdemu z uczestników zostanie zapewnione: zakwaterowanie  wraz z wyżywieniem (kolacje i kieszonkowe na pozostałe wyżywienie), podróż, ubezpieczenie, wycieczki, dojazd na miejsce stażu oraz przejazdy lokalne.


Doświadczeni partnerzy z Hiszpanii i Portugalii umożliwią uczniom naukę poprzez pracę, dostęp do nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych i cyfrowych w danej kwalifikacji zawodowej. Uczestnicy mobilności wezmą udział w przygotowaniach do stażu zagranicznego
 ( przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne i inne – 88 godzin dla każdej grupy). Działania zdecydowanie wpisują się w potrzeby zawodowe uczniów, standardy wymagań egzaminacyjnych dla wyjeżdżających techników.

 

Oczekiwane rezultaty to efektywne przygotowanie uczniów do życia i wykonywania pracy zawodowej w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, motywacja do podnoszenia kwalifikacji, inwestowania we własny rozwój, co pozwoli na kształtowanie postawy ułatwiającej dostosowanie się do zmieniającego się europejskiego rynku. Ponadto wzmocnienie poczucia bycia Europejczykiem przez integrację europejską. Dążymy do poszerzenie kompetencji językowych, naukę kreatywnego i krytycznego myślenia. Wymierną korzyścią będzie uzyskanie przez beneficjentów – Dokument Europass Mobilność, którego otrzymanie poprzedzone będzie nabyciem kompetencji zawodowych i językowych oraz karty oceny ECVET. Zwiększy się również aktywność uczniów w środowisku lokalnym i międzynarodowym. Nasz projekt stanowi ”przykład dobrej praktyki" dla innych, gdyż wykracza poza obszar standardowej edukacji w naszej szkole, nadając jej komponent międzynarodowy.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

zapoznać się z Regulaminem rekrutacji,

uzupełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy  oraz wypełnić oświadczenia uczestnika i oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. W przypadku niepełnoletności kandydata formularz musi podpisać również jego rodzic/opiekun prawny,

przedłożyć formularz do uzupełnienia wychowawcy (część B2),

wypełniony i potwierdzony przez wychowawcę formularz zgłoszeniowy, należy dostarczyć do koordynatoa projektu Beaty Jakubowskiej  lub złożyć w sekretariacie szkoły, w okresie od 29.09.2022 do 13.10.2022

Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają największą liczbę punktów. Szczegółowe kryteria rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie rekrutacji, stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu.  
 

 
 

                                                  WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMYZapoznaj się z regulaminem naboru

Pobierz formularz rekrutacyjny

Lista osób zakwalifikowanych do projektu Erasmus +