Dokumenty związane z przygotowaniem i prowadzeniem egzaminu maturalnego

 1. Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w "nowej" formule.
 2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty , egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminów eksternistycznych

 

Organizacja

 1. Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego ustala dyrektor Komisji Centralnej i ogłasza go na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu maturalnego.
 2. Egzamin maturalny przeprowadza komisja okręgowa raz w ciągu roku szkolnego - w sesji wiosennej.
 3. Za organizację i przebieg egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
 4. Przewodniczący powołuje przedmiotowe zespoły egzaminacyjne do przeprowadzenia części ustnej i zespoły nadzorujące do nadzorowania części pisemnej egzaminu.
 5. Do egzaminu maturalnego zdający przystępuje w szkole, którą ukończył.
 6. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor komisji okręgowej może powierzyć zespołowi egzaminacyjnemu powołanemu w danej szkole przeprowadzenie części ustnej lub nadzorowanie części pisemnej egzaminu maturalnego także dla absolwentów innej szkoły lub szkół, informując o tym dyrektorów zainteresowanych szkół na co najmniej 2 miesiące przed terminem egzaminu maturalnego.
 7. Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych absolwenta.
 8. Absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza specjalistę, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
 9. Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów. Jest ona dostępna w formie komunikatu na stronie CKE
 10. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
 11. Czasy trwania poszczególnych egazminów określa rozporządzenie MEN z dnia 7.09.2004 (z późn. zm.) w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
 12. Od 2015 roku uczeń obowiązkowo zdaje egzamin z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym i z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo może zdawać egzamin maksymalnie z 5 innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
 13. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
 14. Zdający zdał egzamin maturalny:
  - jeżeli w części ustnej i części pisemnej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym uzyskał minimum 30% punktów i napisał jeden egzamin dodatkowy na poziomie rozszerzonym.
 15. Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej i nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu odpowiednio w części ustnej lub pisemnej w sierpniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej
 16. Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez komisję okręgową.