Wymiana Polsko - Rosyjska

Projekt polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży jest realizowany w ZSZ w Brodnicy od stycznia 2014 r.

Wówczas Zespół Szkół Zawodowych przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i porozumienia na dofinansowanie wymiany młodzieży z Polski i Rosji.


Nadrzędnymi celami przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie uprzedzeniom obciążającym stosunki między sąsiadującymi narodami, przybliżenie wiedzy o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębienie wiedzy o historii i kulturze obu nardów.


Zadanie koordynatora projektu z ZSZ polegało na znalezieniu partnerskiej szkoły w Rosji o podobnym profilu kształcenia, napisanie wniosku o dofinansowanie wraz z projektem realizacji wymiany młodzieży z Polski i Rosji na jeden z wybranych tematów.

Zespół Szkół Zawodowych nawiązał współpracę z Polesskim Technikum Zawodowych Technologii z Polesska w obwodzie kaliningradzkim.


Do pierwszego spotkania doszło już w lutym 2014 r. Wtedy do ZSZ przyjechał ówczesny dyrektor polesskiego technikum wraz z koordynatorem praktyk. Wówczas dyrektor ZSZ p. Jacek Gniadkowski podpisał z dyrektorem średniej szkoły zawodowej z Polesska p.Vadimem Lavritchenko porozumienie o współpracy między obydwiema szkołami. Podczas tego spotkania obecni byli wicedyrektorzy ZSZ i kierownik szkolenia praktycznego oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Brodnickim, pan Stanisław Czajkowski.


Główne cele umowy partnerskiej zakładają współpracę na wielu płaszczyznach, m.in.:

-dwustronną wymianę uczniów i nauczycieli,

-rozwijanie projektów międzynarodowych,

-wymianę ekspertów,

-realizację wspólnych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych,


Umowa partnerska ze szkołą w Polessku ma umożliwić w przyszłości najlepszym uczniom ZSZ odbywanie staży za granicą. Młodzi Rosjanie natomiast będą mogli zdobywać umiejętności zawodowe w zakładach pracy naszego regionu. Wzajemna współpraca między szkołami ma prowadzić do osiągania postępów w dziedzinie nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem nauki zawodu.


W czasie pierwszej wizyty dyrektor polesskiego technikum miał możliwość zapoznania się z bazą dydaktyczną ZSZ. Obie strony zapoznały się z systemem kształcenia zawodowego w Polsce i Rosji.


W dniach 24-25 czerwca gościła w ZSZ delegacja grona nauczycielskiego z partnerskiej szkoły z Polesska.

Było to kolejne spotkanie kadry pedagogicznej z obwodu kalningradzkiego z nauczycielami ZSZ.

Tym razem do Brodnicy przyjechało 4 nauczycieli z polesskiego technikum tj. zastępcy dyrektora, opiekun internatu oraz koordynator projektów międzynarodowych Marina Evdokimova.

Celem tej wizyty było poznanie warunków dydaktycznych ZSZ oraz obejrzenie sprzętu, stanowisk i pracowni, w których uczniów odbywają praktykę zawodową.

Podczas tej wizyty goście obejrzeli Fabrykę Mebli Stolkar, RCKPiU a także halę sportową przy I Liceum Ogólnokształcącym i astrobazę. Mieli również okazję zwiedzić najważniejsze miejsca w Brodnicy i zapoznać się z historią miasta.

Jednym z punktów wizyty był także udział gości w wystawie plakatów uczniów Technikum Informatycznego ZSZ. Podczas tej uroczystości goście oprócz podziękowań i upominków składanych na ręce pana Starosty Piotra Boińskiego i pana dyrektora ZSZ Jacka Gniadkowskiego wręczyli zaproszenia na uroczystość Dni Polesska do obwodu kaliningradzkiego w lipcu 2014 r..


W lipcu w dniach 18-20. 2014 odbyła sie zaplanowana rewizyta delegacji Starostwa Brodnickiego i ZSZ w Polsssku.

Starostwo Powiatowe reprezentowali :Przewodniczący Rady Powiatu pan Roman Pytlasiński , Wicestarosta pan Jędrzej Tomella oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Brodnickim pan Stanisław Czajkowski. ZSZ reprezentowali pan Dyrektor Jacek Gnaidkowski, Wicedyrektor pan Włodzimierz Gaca oraz Kierownik Szkolenia Praktycznego pan Andrzej Wiśniewski. Goście z Polski uczestniczyli w obchodach Dni Polesska, biorąc udział w świątecznym przemarszu przez miasto z flagą Powiatu Brodnickiego i Polski. Delegacja z Brodnicy została bardzo serdecznie przyjęta przez władze miasta Polessk. W programie wizyty brodnickiej delegacji było również zwiedzanie Kalingradu, zapoznanie się z bazą dydaktyczną nowego budynku szkoły partnerskiej.


Kolejna wizyta w ramach porozumienia między szkołami partnerskimi miała miejsce 6 listopada. Do Zespołu Szkół Zawodowych przyjechał nowy dyrektor polesskiego technikum pan Vitaliy Kosarev wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych. Spotkanie przebiegało w życzliwej atmosferze. Potwierdzono wówczas termin przyjazdu młodzieży z Polesska na praktyki do Brodnicy. Pan dyrektor ZSZ dokonał prezentacji kadry kierowniczej szkoły i oprowadził gości po najnowszych laboratoriach do nauki zawodów, mieszczących się w głównym budynku ZSZ tj. sali mechatronicznej i logistycznej. Ponadto goście uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami firmy SITS, gdzie mogli się także zapoznać z miejscem praktyk naszych uczniów oraz odwiedzili RCKPiU.


W dniach 7 – 10 kwietnia 2015 r odbył sie kolejny etap współpracy partnerskiej z Technikum Zawodowych Technologii w Polessku (obwód kaliningradzki).

Tym razem do ZSZ przyjechały nie tylko nauczycielki przedmiotów zawodowych na czele z panią wicedyrektor Olgą Vegner, ale także uczennice w wieku 16-20 lat uczące się w zawodzie technik architekt krajobrazu.

Jednym z założeń współpracy jest wymiana zagraniczna uczniów na praktyki i staże zawodowe.

Tym razem uczniowie ZSZ I i II klasy Technikum Logistycznego uczestniczyli w spotkaniach z młodzieżą rosyjską, wcielając się w role gospodarzy i przewodników po mieście.

Pierwszego dnia tj.7 kwietnia goście w towarzystwie Dyrektora ZSZ, pana Jacka Gniadkowskiego oraz kierownika szkolenia praktycznego, pana Andrzeja Wiśniewskiego, spotkali się z władzami powiatu – starostą, wicestarostą i przewodniczącym Rady Powiatu. Rozmowy dotyczyły głównie systemu kształcenia zawodowego w Polsce i Rosji.

Po południu młodzież ZSZ spotkała się z grupą młodzieży z Polesska i oprowadzała swoich rówieśników z Rosji po mieście, pokazując najciekawsze miejsca Brodnicy i zapoznawała ich z historią naszego miasta. Podczas tej pieszej wycieczki uczniowie nie tylko nawiązali nowe znajomości, ale także mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych.

Drugi dzień - 8 kwietnia rosyjska delegacja udała się do szkółki drzew i krzewów ozdobnych w Niewierzu. Goście zapoznali się z technologią uprawy, byli pod wrażeniem różnorodności uprawianych gatunków roślin. Ta część wizyty była szczególnie ważna, ponieważ uczennice polleskiego technikum kształcące się w zawodzie architekta krajobrazu, miały możliwość zapoznania się z rzadkimi u nich gatunkami roślin oraz najnowszymi trendami projektowania ogrodów.

Trzeci dzień- 9 kwietnia goście w towarzystwie grupy uczniów naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Torunia. Poznawali historię miasta oraz zabytki gotyckie. Tu nasi uczniowie wcielili sie w role przewodników po Toruniu, ukazując najpiękniejsze gotyckie zabytki tego miasta. Swoje opowieści nasi uczniowie "okraszali" licznymi legendami i anegdotami związanymi z miastem.

Tuż przed wyjazdem – 10 kwietnia – Rosjanie przebywali w naszej szkole. Spotkali się z dyrektorem i wicedyrektorami szkoły oraz grupą młodzieży, zwiedzili szkołę, poznali warunki nauki, wyposażenie sal lekcyjnych. Na koniec wizyty nastąpiła wymiana flag miejskich i zaproszenie od strony rosyjskiej na uroczystości Dni Polesska.


W okresie od 8 listopada do 16 listopada 2015 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w projekcie wymiany młodzieży z zaprzyjaźnioną szkołą w Polessku, w obwodzie kaliningradzkim. Realizacja projektu możliwa była dzięki dotacji uzyskanej z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Grupa uczniów z Rosji odwiedziła nasze miasto w czerwcu, a nasi uczniowie odbyli rewizytę w dniach 21-26 września. Temat realizowanego projektu brzmiał: „Młodzież na współczesnym rynku pracy – szanse, wyzwania i obawy”. Uczniowie wspólnie pracowali nad stworzeniem własnej firmy, której działalność jest zgodna z prawem polskim i rosyjskim. Przy okazji uczyli się autoprezentacji, elementów promocji, poznawali specyfikę funkcjonowania firm polskich i rosyjskich oraz uczyli się dostrzegać szanse i zagrożenia dla siebie na współczesnym rynku pracy. Integralną częścią projektu było oczywiście zbliżenie kultur. Osią, wokół której realizowano to zadanie byli dwaj wielcy uczeni Pomorza –związany z Toruniem Mikołaj Kopernik oraz związany z Kaliningradem Immanuel Kant. Uczniowie odwiedzili zarówno Dom Kopernika w Toruniu, jak i kaliningradzkie muzea- Friedland Gates Museum oraz Muzeum Immanuela Kanta.

Czas wspólnie spędzony pozwolił młodzieży nie tylko nawiązać nowe kontakty, przyjemnie spędzić czas, ale przede wszystkim zauważyć, że łączą ją wspólne problemy, oczekiwania, wyzwania czy zainteresowania. Właśnie na tej płaszczyźnie młodzi ludzie budowali swoje relacje i co ważne- bardzo szybko zniknęły wszelkie bariery językowe, których nasi uczniowie obawiali się najbardziej.


3 grudnia 2015 r., uczniowie uczestniczący w projekcie polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży zorganizowali pod kierunkiem swojej opiekunki, mgr Beaty Zakrzewskiej i w obecności mediów (tvbrodnica, TVK Eltronik, Czas Brodnicy) spotkanie podsumowujące efekty działań. Uczestnicy spotkania: przedstawiciele władz powiatu brodnickiego w osobach Przewodniczącego Rady Powiatu Romana Pytlasińskiego oraz Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Stanisława Czajkowskiego, władze szkolne, nauczyciele i uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji uczniów. Miłym akcentem spotkania był poczęstunek, na który składały się tradycyjne rosyjskie potrawy przygotowane przez zaprzyjaźnione małżeństwo polskich repatriantów. Choć temat projektu brzmiał poważnie- „Młodzież na współczesnym rynku pracy – szanse, wyzwania i obawy” okazało się, że przy jego realizacji młodzież znalazła okazję do wspólnej zabawy i poznania kultur obu krajów. Przełożyło się to na nawiązanie przyjaźni, co bardzo mocno podkreślają uczniowie oraz na przełamanie stereotypowego myślenia o partnerach. Uczniowie partnerskich szkół bardzo szybko znaleźli wspólne obszary- problemy, oczekiwania, wyzwania czy zainteresowania.

Z dala od polityki, tylko wśród zwykłych ludzi można znaleźć wspólne słowiańskie korzenie.

Na spotkaniu bardzo mocno wybrzmiała również chęć kontynuacji współpracy.

Pomysłodawcą i koordynatorem projektu był mgr Mirosław Wołojewicz, a opiekę językową w Polsce i Rosji sprawowała mgr Beata Zakrzewska.


W dniach od 2 do 27 września 2016 r. 9 uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy oraz 9 uczniów zaprzyjaźnionego Technikuma Profesionalnych Technologij w Polessku w obwodzie kaliningradzkim po raz drugi brało udział w polsko-rosyjskiej wymianie młodzieży. Obszarem wspólnej pracy uczniów była budowa dialogu międzykulturowego pomiędzy młodzieżą polską a rosyjską, pozwalającego na wzajemne przezwyciężanie barier, stereotypów i uprzedzeń. Autorem i koordynatorem projektu był Mirosław Wołojewicz, a nad prawidłowym jego przebiegiem czuwała Beata Zakrzewska. Mógł on być realizowany dzięki dotacji uzyskanej z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz wsparciu finansowemu udzielonemu przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy. Temat projektu brzmiał: „Katolicyzm i prawosławie - dwa wyznania, jedna wiara”. Poprzez przybliżenie różnic i podobieństw między katolicyzmem i prawosławiem oraz rolą religii w życiu człowieka jako członka lokalnej społeczności, nasi uczniowie poszukiwali pierwiastków dotyczących wspólnej przeszłości i możliwych obszarów porozumienia próbując odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

Ile demokracji jest w religii?

Które z ważnych w życiu człowieka wartości, wynikających z religii, są ponadczasowe i przekraczające granice?

Jakie miejsce w religii i poszczególnych wyznaniach zajmują podstawowe wartości uniwersalne: prawo do życia, pokój, tolerancja, wolność, prawda, sprawiedliwość, miłość.

Jaki wpływ ma rozdział chrześcijaństwa w życiu współczesnej młodzieży?

W tym celu uczestnicy projektu zwiedzali cerkwie i kościoły katolickie, brali udział w ceremoniach typu chrzest, ślub, prowadzili wywiady z małżeństwami mieszanymi wyznaniowo, odwiedzali cmentarze. Zwiedzili Swietłogorsk, Gdańsk- tu uczestniczyli w spotkaniu w Centrum Kultury Rosyjskiej. Całemu projektowi przyświecało hasło- żeby znaleźć porozumienie, najpierw trzeba dobrze poznać różnice. Z relacji uczniów naszej szkoły i gości z Polesska wyraźnie słychać, że młodzież coraz rzadziej posługuje się stereotypami. Jest do siebie podobna, ma te same problemy i zainteresowania.