strzałka do góry na główną
herb Polskilogo ckziu w brodnicy

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Brodnicy ul.Mazurska 16


Jesteś tutaj: Strona główna >> Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 >> Organizacja pracy internatu

 

 

Procedura funkcjonowania internatu CKZiU w Brodnicy w okresie czasowego ograniczenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

 

SPIS TREŚCI

 1. CEL PROCEDURY.

 2. ZAKRES STOSOWANIA.

 3. PODSTAWA PRAWNA.

 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 5. OPIS POSTĘPOWANIA.

  1. Ogólne zasady funkcjonowania internatu.

  2. Zasady przyjmowania wychowanków do internatu.

  3. Wyjazd wychowanków do domu.

  4. Zasady wyjść i powrotów do internatu.

  5. Zasady użytkowania świetlicy.

  6. Zasady postępowania w toaletach i prysznicach.

  7. Zasady postępowania i wydawania posiłków w stołówce.

  8. Zasady przyjmowania wpłat gotówkowych od uczniów.

  9. Zasady postępowania z uczniem w przypadku podejrzenia zakażenia.

  10. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika.

  11. Zasady zachowania bezpieczeństwa przez pracowników administracji, obsługi i wychowawców.

  12. Zasady bezpiecznego postępowania przez pracowników kuchni.

  13. Postanowienia końcowe.

 1. CEL PROCEDURY

 

Celem procedury jest:

1) Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz osób przebywających na terenie internatu.

2) Minimalizowanie ryzyka zakażenia uczniów i pracowników.

3) Ograniczenie liczby kontaktów na terenie internatu w danym przedziale czasowym w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

4) Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

 

 1. ZAKRES STOSOWANIA

Internat CKZiU w Brodnicy, ul. Mazurska 16, 87-300 Brodnica

 

 

 1. PODSTAWA PRAWNA

Zasady funkcjonowania internatu CKZiU w Brodnicy zostały opracowane na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 01.09.2020 r.

 

 

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Kierownik internatu

 1. Kieruje pracą internatu, tj. wyznacza zadania wychowawcom oraz pracownikom administracji i obsługi i nadzoruje ich pracę.

 

 

Wychowawca

Do obowiązków wychowawcy należy:

a) mierzenie temperatury ciała wychowankom,

b) zapoznanie wychowanków z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w internacie oraz z zasadami ochrony przed zarażeniem się wirusem SARS-CoV-2,

c) zwracanie wychowankom uwagi na konieczność częstego mycia rąk oraz używania środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice) podczas kontaktów z innymi osobami i pracownikami internatu,

d) ustalanie, organizowanie i nadzorowanie grup młodzieży korzystających ze stołówki internatu (do 20 osób), którzy równocześnie mogą korzystać z posiłków o wyznaczonej godzinie. Godziny korzystania z posiłków należy skorelować z rozkładem zajęć szkolnych.,

e) dopilnowanie aby na teren budynku nie wchodziły osoby z zewnątrz (koleżanki, koledzy, rodzina wychowanka, a także rodzice). W internacie obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin,

f) sprawdzanie powrotu wychowanków ze szkoły i ciągłe przypominanie o obowiązku wracania do internatu bezpośrednio po zakończeniu zajęć szkolnych,

g) ograniczanie wyjść młodzieży w czasie wolnym do koniecznych i uzasadnionych przypadków,

h) codziennie przypominanie młodzieży o obowiązku przestrzegania zasad higieny osobistej, a szczególnie o częstym i prawidłowym myciu i dezynfekowaniu dłoni, zgodnie z rozmieszczonymi w tej sprawie plakatami. Zniszczone plakaty należy natychmiast wymienić,

i) dopilnowanie młodzieży przed wyjściem do szkoły, aby uporządkowała swój pokój, wyniosła śmieci do odpowiednich kontenerów. Po wyjściu młodzieży do szkoły pokój należy wietrzyć co najmniej przez godzinę. W tym czasie pracownik obsługi – osoba sprzątająca dokonuje dezynfekcji powierzchni biurek, krzeseł, uchwytów do szaf i klamek w drzwiach. Wykonanie czynności porządkowych stwierdza podpisem osoba odpowiedzialna za wykonanie tych czynności,

j) wszystkie wykonywane czynności higieniczne i porządkowe przez pracowników obsługi i pracowników na swoich stanowiskach pracy są obowiązkowo monitorowane przez kierownika internatu,

k) w godzinach wieczornych, kiedy nie ma już personelu sprzątającego, wychowawca ma obowiązek uzupełnienia pojemników z płynem dezynfekującym, mydłem w płynie, a jeśli zajdzie potrzeba papieru toaletowego i ręczników papierowych. O godzinie 23.00 wychowawca pełniący dyżur przeprowadza dezynfekcję klamek pokojów zamieszkałych przez wychowanków,

l) dopilnowanie, aby młodzież wietrzyła swoje pokoje (co najmniej co 1,5 godz. przez 15 minut) po powrocie ze szkoły oraz wietrzenia przestrzeni do wspólnego użytkowania.

 

- W czasie trwania epidemii obowiązuje zakaz:

a) organizowania spotkań w grupach wychowawczych, wszelkie sprawy wychowawcze należy realizować poprzez indywidualne rozmowy z wychowankiem lub rozmowy w grupach wychowanków zamieszkujących w tych samych pokojach, zachowując obowiązujący dystans społeczny. Rozmowy z młodzieżą należy prowadzić w maseczkach lub przyłbicach,

b) organizowania zbiorowych wyjść z młodzieżą do instytucji kultury,

c) organizowania dyskotek i wszelkich spotkań o charakterze okolicznościowym, rozrywkowym i innych gromadzących młodzież,

d) organizowania wszelkich zajęć angażujących wychowanków, a jeśli nie jest możliwe, zapewnienie pomiędzy nimi obowiązującego 1,5m dystansu,

 

- organizowania przez wychowawców zajęć sportowych dla młodzieży na świeżym powietrzu.

 

 

Wychowanek

1. Pozostaje w domu, jeżeli ma objawy infekcji, bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie lub przebywającą w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji.

- Wychowanek może mieć mierzoną temperaturę ciała po przyjściu ze szkoły, po powrocie z domu lub w przypadku złego samopoczucia, przeziębienia itp.

2. W dniu przyjazdu melduje się u wychowawcy (w wyznaczonym do tego miejscu) , udaje się z nim do przydzielonego pokoju i czeka na wytyczne od wychowawców. Przestrzega obowiązujących zasad, zarówno dla bezpieczeństwa swojego, jak i innych osób.

3. Zgłasza wychowawcy każdy ewentualny kontakt z osobą chorą/podejrzaną o zakażenie koronawirusem lub jeśli poczuje się źle i zaobserwuje u siebie objawy infekcji podczas pobytu w internacie.

4. Zapoznaje się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie internatu podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzega tych zasad oraz stosuje się do poleceń wychowawcy.

5. Ogranicza opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Stosuje środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i dezynfekuje ręce.

6. Ogranicza kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie internatu. W przypadku takich kontaktów nie podaje ręki na powitanie, zachowuje odległość od rozmówcy - rekomendowany dystans to min. 2 m.

7. Nosi osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku.

8. Podczas kaszlu i kichania zakrywa usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuca do zamkniętego kosza i myje ręce.

9. Stara się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

10. Dba o czystości rąk – często myje je wodą z mydłem lub dezynfekuje. Należy pamiętać, że noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.

11. Używa jedynie swoich przyborów i akcesoriów. Zachowuje wszelkie zasady ostrożności.

12. Dokłada wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie. Często wietrzy swój pokój. Codziennie przed wyjściem do szkoły należy schować pościel do tapczanu. Nie wolno zostawiać żadnych rzeczy na stoliku. Części garderoby należy schować do szafy lub do walizki. W pokoju obowiązkowo należy zostawić otwarte okno. Po wyjściu do szkoły obsługa sprzątająca dokona dezynfekcji biurka, szafek, klamek, uchwytów, itp.;

13. Bezwzględnie stosuje się do wszelkich zasad postępowania w internacie w okresie pandemii.

14. Przestrzega harmonogramów korzystania z prysznica, stołówki, godzin wydawania posiłków.

15. Zachowuje podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania swojego pokoju – zakłada osłonę nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe i wyrzuca je po zużyciu do właściwego worka z odpadami.


 

Rodzice

1. Przed przybyciem dziecka do internatu zapoznają się z regulaminem na czas trwania pandemii COVID-19 obowiązującym w Internacie.

2. Nie posyłają dziecka do internatu, jeżeli wykazuje objawy infekcji, miało bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie lub przebywało w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji.

3. Przekazują kierownikowi internatu/wychowawcy niezbędne informacje o stanie zdrowia dziecka jeżeli cierpi ono na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.

4. W przypadku pojawienia się u dziecka infekcji dróg oddechowych lub innych objawów chorobowych (złego samopoczucia, podwyższonej temperatury ciała, bólu gardła, kaszlu, przeziębienia, wymiotów, biegunki, wysypki, lub innych) obowiązkiem rodziców jest natychmiast zabrać dziecko z Internatu i skontaktować się z lekarzem POZ (lekarzem rodzinnym) i postępować zgodnie z zaleceniami medycznymi. Na czas oczekiwania na przyjazd rodziców dziecko będzie odizolowane od swoich rówieśników w wydzielonym pomieszczeniu (izolatce – p.nr 1).

5. W związku z epidemią i możliwością zarażenia się dziecka wirusem SARS-CoV-2 rodzice zobowiązani są do odbierania informacji telefonicznych i mailowych z internatu, a w przypadku nieodebrania telefonu w danej chwili należy jak najszybciej oddzwonić do internatu ( 56 4982802) lub na widoczny w telefonie kom. numer telefonu wychowawcy.

6. Obowiązkiem rodziców jest informowanie Internatu o zmianie swojego numeru telefonu, czy adresu e-mailowego, a także miejsca zamieszkania, czy czasowego pobytu rodziców.

7. Jeśli u dziecka w czasie przebywania w domu pojawią się jakiekolwiek objawy chorobowe, lub dziecko miało kontakt z osobą chorą lub podejrzewaną o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, lub będącą w kwarantannie w warunkach domowych lub izolacji, to dziecko musi pozostać w domu, absolutnie nie może wrócić do Internatu. 8. Rodzice powinni zawsze poinformować swoje dziecko o sytuacji zdrowotnej domowników i ustalić, czy dziecko może przyjechać do domu, czy powinno za zgodą wychowawcy pozostać w internacie w związku z pojawieniem się jakichkolwiek objawów chorobowych u chociażby jednego z domowników. Podają aktualne dane do kontaktu (nr telefonu).

9. Zapewniają dziecku maseczki ochronne oraz rękawiczki jednorazowe.

10. W sprawach ważnych kontaktują się z placówką pod numerem telefonu 056 49 828 02

11. W razie potrzeby osobistego kontaktu z kierownikiem internatu lub wychowawcą, telefonicznie umawiają spotkanie. W trakcie spotkania obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego (2 m).

12. Przypominają dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa.

 

 

 1. OPIS POSTĘPOWANIA

       1. Ogólne zasady funkcjonowania internatu

- Do internatu przyjmowani są jedynie zdrowi wychowankowie, bez objawów infekcji.

- Każda osoba wchodząca do budynku internatu obowiązkowo dezynfekuje ręce oraz osłania usta i nos.

- W Internacie obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m pomiędzy wychowankami przebywającymi we wspólnie użytkowanych pomieszczeniach: korytarze, świetlica, stołówka.

- Przydział pokoju i odbiór klucza następuje w pokoju wychowawców.

- Wychowankowie przywożą ze sobą rzeczy osobiste, własne środki higieniczne oraz sztućce, talerz, kubek do własnego użytku.

- W trakcie przemieszczania się ciągami komunikacyjnymi (korytarze, schody) obowiązuje ruch prawostronny (unikamy chodzenia środkiem).

- W placówce obowiązuje zakaz odwiedzin (zakaz przebywania osób z zewnątrz).

- Wyjścia z internatu należy ograniczyć do minimum.

- Należy unikać zgromadzeń w pomieszczeniach do wspólnego użytkowania i stosować w nich środki ochrony osobistej z zachowaniem dystansu społecznego.

- Wychowankowie nie mogą przemieszczać się między pokojami, należy ograniczyć opuszczanie pokoju oraz kontakty z innymi wychowankami do minimum.

- Należy przestrzegać regulaminu internatu, rozkładu dnia oraz grafiku dotyczącego korzystania z prysznica oraz stołówki.

- Podczas korzystania ze stołówki należy przestrzegać godzin na posiłków wyznaczonych w rozkładzie dnia oraz zaleceń wychowawców i pracowników kuchni, ponieważ w stołówce maksymalnie jednorazowo może przebywać 20 osób.

- Bezwzględnie należy przestrzegać zasad higieny polegających na myciu rąk wodą z mydłem, dezynfekowaniu, niepodawaniu rąk podczas przywitania, unikania dotykania ust, oczu i nosa, zwracaniu uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania ust podczas kichania i kasłania.

- We wszystkich pomieszczeniach używanych wspólnie (ciągi komunikacyjne, świetlica, ubikacje) należy przebywać w maseczce.

 

2. Zasady przyjmowania wychowanków do internatu

- Do internatu przyjmowani są tylko wychowankowie zdrowi, niewykazujący objawów infekcji.

- Przed zakwaterowaniem wychowanka i po każdym powrocie z domu należy zapytać go, czy jest zdrowy, czy miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub przebywającą na kwarantannie. W przypadku podejrzenia, że wychowanek czuje się źle, ma infekcję dróg oddechowych lub miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, nie należy go kwaterować, lecz poinformować rodziców o konieczności zabrania dziecka do domu i pilnego skontaktowania się z lekarzem POZ.

- Przed wejściem ucznia do internatu po przyjeździe z domu jest mierzona temperatura

- Przed wejściem na teren internatu należy założyć maseczkę i zdezynfekować ręce.

- Uczniowie wchodzą do internatu pojedynczo po wskazaniu przez wychowawcę i przekazują komplet dokumentów (skierowanie do internatu, kwestionariusz osobowy, oświadczenia rodziców, ankieta covid) niezbędnych do zameldowania.

- Po zameldowaniu uczeń zostaje odprowadzony przez wychowawcę do pokoju i pozostaje w nim do czasu udzielenia mu dalszych instrukcji postępowania.

- W czasie przyjmowania ucznia należy zachować dystans wynoszący 1,5m oraz zasłonięte usta i nos.

 

3. Wyjazd wychowanków do domu

- Mieszkańcy internatu na każdy weekend mogą wyjeżdżać do domu rodzinnego. Każdy wyjazd należy zgłosić wychowawcy.

- Przed wyjazdem należy zapytać rodziców, czy wszyscy domownicy są zdrowi i czy nie mieli kontaktu z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2. Jeśli ktoś z domowników jest chory na grypę, przeziębiony, podejrzewany o zakażenie lub przebywa na kwarantannie w warunkach domowych, to wychowanek nie może jechać do domu, musi zostać w internacie, aby uniknąć zarażenia.

- Jeśli w czasie pobytu wychowanka w domu ktoś z domowników albo osób, z którymi miał kontakt, miał objawy przeziębienia, grypy lub jest podejrzewany o zarażenie się wirusem SARS–CoV-2, to wychowanek obowiązkowo musi zostać w domu, nie może wrócić do Internatu. Rodzina powinna skontaktować się z lekarzem POZ lub z oddziałem zakaźnym szpitala. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić internat.

- Należy unikać spotkań grupowych w miejscu zamieszkania.

- W czasie podróży do domu i z domu do internatu, a także w czasie spotkań zawsze należy pamiętać o zachowaniu dystansu co najmniej 1,5 m, zasłanianiu ust i nosa, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, częstym myciu rąk lub używaniu płynów dezynfekujących.

4. Zasady wyjść i powrotów do internatu

- Wychowanek po zakończeniu zajęć w szkole obowiązkowo wraca do Internatu. Nie wolno samodzielnie po zakończeniu lekcji chodzić po sklepach, kawiarniach, odwiedzać znajomych itp.

- Każde wyjście poza internat obowiązkowo należy uzgodnić z wychowawcą.

- Wyjścia poza teren internatu należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Tylko uzasadniona potrzeba wyjścia będzie akceptowana przez wychowawcę.

- Wychowanek nie może przebywać poza internatem po godz. 20.00.

- Każdorazowe wyjście i powrót wychowanka do internatu jest odnotowywane w rejestrze wyjść w pokoju wychowawców.

- Uczeń używa swojego długopisu.

- Podczas dokonywania wpisu należy zakryć usta i nos oraz zachować dystans
1,5 m.

- W pokoju wychowawców może przebywać tylko jeden uczeń i wychowawca.

 

5. Zasady użytkowania świetlicy

- W świetlicy jednorazowo może przebywać maksymalnie 10 osób,

- Ze świetlicy można korzystać w przypadku:

gry w tenisa stołowego

gry w bilard

organizacji zajęć wychowawczych w grupie do 10 osób

- Przed wejściem do świetlicy każdorazowo należy zdezynfekować ręce.

- Podczas pobytu w świetlicy należy zachować dystans 1,5m.

- Przynajmniej co godzinę należy wietrzyć pomieszczenie.

- Po wyjściu uczniów ze świetlicy należy zdezynfekować stoliki, klamki, włączniki oraz używane sprzęty (kije do bilarda, rakietki do tenisa).

 

6. Zasady bezpiecznego korzystania z prysznica i toalet

- Każdorazowo przed wejściem pod prysznic lub do toalety należy zdezynfekować ręce.

- Po skorzystaniu z toalety lub prysznica należy zostawić po sobie porządek.

- Opakowania po środkach higienicznych należy wyrzucić do pojemnika na odpady

- Przed opuszczeniem toalety lub prysznica należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.

- Z prysznica uczniowie korzystają zgodnie z harmonogramem ustalonym przez wychowawcę i wywieszonym na tablicy ogłoszeń.

 

7. Zasady postępowania i wydawania posiłków w stołówce

- Do korzystania ze stołówki internatu uprawnieni są wychowankowie internatu CKZiU w Brodnicy, pracownicy internatu, nauczyciele oraz inni pracownicy zatrudnieni w szkole oraz emeryci i renciści szkoły.

- Przed wejściem do stołówki należy zdezynfekować ręce.

- Na podłodze wyznacza się strefy zapewniające zachowanie odpowiednich odległości (1,5 m) między osobami oczekującymi na posiłek.

- Zachowuje się odpowiednią odległość między blatami stolików.

- Wymagana jest każdorazowa dezynfekcja stolika i krzesła po zakończeniu spożywania posiłku przez wychowanka.

- Należy dezynfekować powierzchnie dotykowe: klamki do drzwi, blat do wydawania posiłków co 15-20 minut w czasie wydawania posiłków.

- Należy często wietrzyć pomieszczenie stołówki (w czasie wydawania posiłków, co godz. przez 15 minut).

- Posiłek jest wydawany przez personel kuchni.

- Posiłki wydawane są w godzinach określonych w harmonogramie dnia w internacie dostosowanym do planu zajęć w ODZ.

- Stołówka jest jedynym miejscem przeznaczonym do spożywania posiłków przygotowywanych przez kuchnię.

- W stołówce w jednym czasie może przebywać maksymalnie 20 osób.

- Każdy posiłek wychowanek odbiera przy okienku podawczym.

- Podczas oczekiwania na wydanie posiłku należy zachować dystans 1,5m.

- Jednocześnie przy jednym stoliku posiłek mogą spożywać 4 osoby mieszkające w jednym pokoju.

- Po spożytym posiłku należy odstawić brudne naczynia w wyznaczonym miejscu.

 

 

8. Zasady przyjmowania wpłat gotówkowych od uczniów

- W pierwszy poniedziałek po przyjeździe do internatu uczniowie, którzy nie dokonali opłaty za internat przelewem, dokonują wpłatę gotówkową do kasy

- Wpłaty są przyjmowane w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jednocześnie mogą przebywać 2 osoby (kasjer i wychowanek).

- Przed wejściem do pomieszczenia oraz po jego opuszczeniu należy umyć lub zdezynfekować ręce.

 

9. Zasady postępowania z uczniem w przypadku podejrzenia zakażenia

- W przypadku zauważenia u wychowanka objawów chorobowych lub pogarszającego się samopoczucia wychowawca zgłasza ten fakt kierownikowi internatu i niezwłocznie informuje telefonicznie rodzica o konieczności pilnego odbioru dziecka z internatu.

- W przypadku zauważenia u wychowanka objawów chorobowych sugerujących możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zostaje on niezwłocznie odizolowany w specjalnie do tego celu przeznaczonym pomieszczeniu wyposażonym w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji (pokój nr 1).

- Odizolowany uczeń pozostaje pod stałą kontrolą wychowawcy wyposażonego w środki ochrony (maseczka, przyłbica, rękawiczki, środek dezynfekujący).

- O stanie zdrowia wychowanka należy natychmiast powiadomić rodziców i dyrektora szkoły. Rodzic ma obowiązek skontaktować się z lekarzem POZ lub z lekarzem oddziału zakaźnego i postępować zgodnie z zaleceniami medycznymi. Jeśli stan zdrowia wychowanka tego wymaga, wychowawca kontaktuje się z pogotowiem ratunkowym i informuje o tym rodziców i dyrektora szkoły.

- W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia wychowanka należy dzwonić na nr. tel. 999 lub 112 i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

- W przypadku podejrzenia o zakażenie kierownik internatu lub wyznaczona przez niego osoba kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno – epidemiologiczną w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.

- Obszar, w którym przebywał wychowanek zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu zgodnie z funkcjonującymi w jednostce zasadami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi wychowanek miał kontakt.

 

Należy:

a) umyć z dodatkiem detergentów i zdezynfekować wszystkie powierzchnie mebli, sprzętu, urządzeń, wyposażenia i powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, uchwytów itp.) z zastosowaniem środków dezynfekcyjnych aktywnych przeciwko wirusom;

b) wietrzyć pomieszczenie, w którym przebywał wychowanek;

c) wykonać dezynfekcję drogi dojścia wychowanka do pomieszczenia (poręcze schody, klamki, uchwyty i inne przedmioty i sprzęt, których mógł dotykać).

- Czynności porządkowe wykonuje osoba z personelu obsługi zaopatrzona w odpowiednie środki ochronne.

- Wydzielonym pomieszczeniem do czasowej izolacji wychowanków podejrzanych o zakażenie jest pokój nr 1.

- Kierownik internatu lub wyznaczona przez niego osoba tworzy listę osób przebywających w tym samym czasie w budynku internatu, w najbliższym sąsiedztwie pracownika podejrzanego o zakażenie.

- Lista osób z kontaktu musi zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, tel. kontaktowy, adres e-mail do kontaktu. Ustaloną listę kierownik internatu przesyła drogą elektroniczną do stacji sanitarno- epidemiologicznej. Osoby z bliskiego kontaktu muszą zastosować się do wytycznych i zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego.

- Rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 są zobowiązani na bieżąco informować kierownika internatu o fakcie potwierdzenia lub wykluczenia zakażenia dziecka oraz wszelkich zaleceń wydanych rodzicom przez stację sanitarno – epidemiologiczną, w celu podjęcia przez kierownika odpowiednich działań zgodnych z wytycznymi GIS, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

10. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika

- Do pracy w internacie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

- Pracownicy internatu zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni wirusem SARS-CoV-2.

- W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania na COVID-19 stosuje się następującą procedurę:

a) w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu; powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału szpitala zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112,

b) incydent zgłasza się niezwłocznie kierownikowi internatu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.),

c) wydziela się pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych,

d) pomieszczenie wyposaża się w środki ochrony i płyn dezynfekujący,

e) osoba z podejrzeniem zakażenia powinna być niezwłocznie odizolowana od pozostałej grupy pracowników, a w przypadku wychowawcy, także uczniów,

f) w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie wirusem SARS-CoV-2 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy,

g) należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń,


 

h) obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny,

i) kierownik internatu lub wyznaczona przez niego osoba tworzy listę osób przebywających w tym samym czasie w budynku szkoły w najbliższym sąsiedztwie pracownika podejrzanego o zakażenie,

j) lista osób z kontaktu musi zawierać imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, tel. kontaktowy, adres e-mail do kontaktu. Ustaloną listę kierownik internatu przesyła drogą elektroniczną do stacji sanitarno- epidemiologicznej. Osoby z bliskiego kontaktu muszą zastosować się do wytycznych i zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego,

k) kierownik internatu lub wyznaczona przez niego osoba kontaktuje się z powiatową stacja sanitarno-epidemiologiczną w celu podjęcia ewentualnych dalszych działań,

l) w przypadku wskazania przez powiatowego inspektora sanitarnego określonej procedury, należy stosować się do niej.

- W sekretariacie internatu, w pokoju wychowawców oraz przy wejściu do budynku internatu umieszcza się numery telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych: właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej: (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brodnicy ul. Żwirki i Wigury 1, tel. 56 697-49-74), zakładu opieki zdrowotnej: (NZOZ „AlfaMed” ul. Piwna 5, tel. 056 697-62-50)

- Wszystkim pracownikom zaleca się stosować do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

- Zawsze, w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia, należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.


 

11. Zasady zachowania bezpieczeństwa przez pracowników administracji, obsługi i wychowawców

- Wszyscy pracownicy obowiązkowo zakrywają usta i nos maseczką lub przyłbicą oraz zakładają rękawice w czasie wykonywania swoich zadań.

- Przed wejściem do budynku zawsze należy zdezynfekować dłonie, a także w każdej sytuacji dotykania poręczy, klamek, uchwytów lub sprzętów i urządzeń użytkowanych przez inne osoby.

- Wszyscy pracownicy Internatu zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego, wynoszącego co najmniej 1,5m, miedzy sobą i młodzieżą w każdej przestrzeni Internatu.

- Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z wychowankami oraz wychowawcami.

- Każdy pracownik Internatu zobowiązany jest do częstego wietrzenia pomieszczenia, w którym przebywa.

- Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad utrzymania czystości i higieny swojego stanowiska pracy. Codziennie na swoim stanowiska pracy należy zdezynfekować miejsca dotykane: klamki drzwi, klamki okienne, klawiaturę komputera, myszki, wyłączniki światła, blat biurka, stołu, poręcze krzeseł, uchwyty szafek, przyciski pilotów, słuchawek i przycisków numerycznych aparatów telefonicznych.

12. Zasady bezpiecznego postępowania przez pracowników kuchni.

- Należy zachować bezpieczną odległość między stanowiskami pracy wynoszącą
1,5 m

- Należy ustalić stałe zmiany pracowników.

- Należy bezwzględnie przestrzegać zasad higieny i dobrych praktyk higienicznych:

• regularnie myć i dezynfekować ręce;

bezwzględnie powstrzymywać się od niehigienicznych postępowań, na przykład kichania czy kaszlu przy styczności z żywnością.

- Utrzymać wysoki stopień higieny osobistej, w tym dbać o czystą odzież ochronną. Używane fartuchy i maseczki należy codziennie prać w temperaturze minimum 60°C z dodatkiem detergentów lub używać sprzętu jednorazowego.

- Należy szczególnie dbać o higienę toalet.

- Wszyscy pracownicy kuchni obowiązkowo noszą maseczki lub przyłbice, a wszystkie prace wykonują w rękawiczkach.

- Zobowiązuje się pracowników do przestrzegania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców w temperaturze minimum 60°C.

 

 

 

13. Postanowienia końcowe.

1. Jeśli szkoła wprowadzi nauczanie zdalne, to wychowanek będzie miał obowiązek na ten okres wyjechać do domu i zabrać swoje rzeczy z internatu.

2. Jeśli szkoła wprowadzi nauczanie hybrydowe, to na okres nauki zdalnej wychowanek ma obowiązek wyjechać do domu i zabrać swoje rzeczy, a uczniowie, którzy będą w tym czasie korzystać z nauki stacjonarnej zostają w internacie.

3. W przypadku stwierdzonego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie internatu/szkoły placówka może zostać zamknięta na podstawie opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i decyzji organu prowadzącego.

4. Wychowankowie i pracownicy internatu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi procedurami .

5. Za nieprzestrzeganie procedur wychowanek może być skreślony z listy mieszkańców internatu.

6. Za nieprzestrzegani procedur pracownik internatu ponosi konsekwencje zapisane w Regulaminie Pracy.

7. Do regulaminu mogą być wprowadzane zmiany wynikające z bieżącej sytuacji epidemiologicznej i wytycznych GIS, MZ I MEN.

 

 

location_on Adres

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego ul.Mazurska 28

phone Kontakt

Tel: 56 498-24-66/7
Fax: 56 697-15-22
E-mail: sekretariat@ckziubrodnica.pl

Zaloguj się

Współpracujemy z:

 • stolkar
 • sits
 • kombud
 • vorwerk-autotec
 • hildebrandt
 • behrendt
 • gotec
 • cofresco
 • wok
 • binstal

map Mapa

© Copyright CKZiU Brodnica. Strona wykonana przez uczniów technikum CKZiU Brodnica (kliknij, by uzyskać więcej informacji)